„МЕБЕЛ СТИЛ” ООД отпразнува своя 23-ти рожден ден под надслов “НИЕ СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО”

През из­ми­на­лия ме­сец се про­ве­де ед­но от най-го­ле­ми­те фир­ме­ни пра­з­нен­с­т­ва  на те­ри­то­ри­я­та на гра­да ни. На 22 се­п­тем­в­ри „Ме­бел Стил” Продължете да четете „МЕБЕЛ СТИЛ” ООД отпразнува своя 23-ти рожден ден под надслов “НИЕ СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО”

ПРАЗНИК НА БАНИЦАТА В С. МАКАРИОПОЛСКО

Пра­з­ник на дър­па­на­та ба­ни­ца се съ­с­тоя в с.Ма­ка­ри­о­пол­с­ко. Ка­к­то си е по тра­ди­ция, то­ва се слу­чи в пър­ва­та съ­бо­та от м.ок­том­в­ри. Продължете да четете ПРАЗНИК НА БАНИЦАТА В С. МАКАРИОПОЛСКО

“ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО” – СРЕЩА ДИСКУСИЯ

Ин­те­ре­с­на и по­ле­з­на за уче­ни­ци­те от XII клас на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще бе сре­ща­та ди­с­ку­сия с Ли­дия Йор­да­но­ва – въз­пи­та­ник на учи­ли­ще­то, ба­ка­ла­вър по „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”, член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Мла­де­ж­ки Би­з­нес Клуб. Продължете да четете “ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО” – СРЕЩА ДИСКУСИЯ

ХРИСТИЯН СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ И ОТНОВО БЛАГОДАРИ

На­с­ко­ро Ви раз­ка­за­х­ме за Хри­с­ти­ян Хри­с­тов – мом­че­то, ко­е­то се пре­вър­на в ка­у­за на пър­вия уче­бен ден. При­по­м­ня­ме, че то­га­ва ня­кол­ко учи­ли­ща се обе­ди­ни­ха да по­мо­г­нат на мла­дия ци­гу­лар да съ­бе­ре сре­д­с­т­ва за жи­з­не­но­ва­ж­ни из­с­ле­д­ва­ния в чу­ж­би­на. Продължете да четете ХРИСТИЯН СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ И ОТНОВО БЛАГОДАРИ

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МАРИЯ

“Ста­ро­ст­та е глу­па­ва при­ви­ч­ка, за ко­я­то ак­ти­в­ни­те хо­ра
ня­мат вре­ме” – Ан­д­ре Мо­роа
Пра­во­та­та на те­зи ду­ми с ця­ла­та си съ­щ­ност по­т­вър­ди със сво­я­та де­се­т­го­ди­ш­на не­у­мор­на, по­л­зо­т­вор­на и мно­го­с­т­ран­на дей­ност пре­д­се­да­тел­ка­та на Учи­тел­с­ки пен­си­о­нер­с­ки клуб „П.Р.Сла­вей­ков” – гр. Тър­го­ви­ще Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то на про­ве­де­но­то на­с­ко­ро го­ди­ш­но -от­че­т­но съ­б­ра­ние си на­п­ра­ви са­мо­о­т­вод. Продължете да четете С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МАРИЯ

“ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ” – ЕДИН ВПЕЧАТЛЯВАЩ ФЕСТИВАЛ

„Здра­вей, здра­ве” – под то­зи на­д­с­лов на 29 и 30 се­п­тем­в­ри за че­т­вър­ти по­ре­ден път в Тър­го­ви­ще се про­ве­де фе­с­ти­вал за вси­ч­ки при­я­те­ли на здра­во­с­ло­в­ния и при­ро­до­съ­о­б­ра­зен на­чин на жи­вот. Продължете да четете “ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ” – ЕДИН ВПЕЧАТЛЯВАЩ ФЕСТИВАЛ

ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД

7-ми ок­том­в­ри се че­с­т­ва в по­ве­че от 130 дър­жа­ви в це­лия свят ка­то Све­то­вен ден за до­с­то­ен труд. От­бе­ля­з­ва се по ре­ше­ние на Кон­г­ре­са на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ор­га­ни­за­ция на про­ф­съ­ю­зи­те и обе­ди­ня­ва син­ди­ка­ли­с­ти от цял свят в уси­ли­я­та им за ус­та­но­вя­ва­не и спа­з­ва­не на ра­бо­т­ни­те пра­ва и со­ли­дар­ност. Продължете да четете ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ТАЗИ ИГРА С ДУМИ – КРЪСТОСЛОВИЦАТА

Кръ­с­то­с­ло­ви­ца­та се смя­та за най-по­пу­ляр­на­та и ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­на иг­ра с ду­ми в све­та, въ­п­ре­ки то­ва тя има кра­т­ка ис­то­рия. Пър­ви­те кръ­с­то­с­ло­ви­ци са би­ли съ­с­та­ве­ни в Ан­г­лия през 19 век. Продължете да четете ИЗ ИСТОРИЯТА НА ТАЗИ ИГРА С ДУМИ – КРЪСТОСЛОВИЦАТА