СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТАЛИНА ХАЛАЧЕВА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “С ГРИЖА ЗА ТЕБ”

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция в Об­щи­на Тър­го­ви­ще бя­ха пре­д­с­та­ве­ни по­с­ти­г­на­ти­те ме­ж­дин­ни ре­зул­та­ти по про­ект „С гри­жа за теб”, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Ръ­ко­во­ди­те­лят на про­е­к­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и еки­път й ра­зя­с­ни­ха за­ло­же­ни­те це­ли, ко­и­то са на­со­че­ни към пре­вен­ция на со­ци­ал­но­то из­к­лю­ч­ва­не, на­ма­ля­ва­не на бе­д­но­ст­та сред де­ца­та чрез ин­ве­с­ти­ции в ран­но де­т­с­ко раз­ви­тие и ин­те­г­ри­ра­ни ус­лу­ги за де­ца до 7-го­ди­ш­на въз­раст от уя­з­ви­ми гру­пи и др.

Еки­път на „С гри­жа за теб” да­де ак­цент вър­ху раз­к­ри­тия Ком­п­лекс за здра­в­ни и со­ци­ал­ни ус­лу­ги в об­щ­но­ст­та (КЗСУО), кой­то пре­до­с­та­вя раз­ли­ч­ни ви­до­ве ус­лу­ги в две от­дел­ни зве­на: Цен­тър за ран­на ин­тер­вен­ция на де­ца с ув­ре­ж­да­ния и Цен­тър за кон­сул­ти­ра­не, по­д­к­ре­па и здра­ве в се­мей­с­т­во­то. От ок­том­в­ри 2016 г. до то­зи мо­мент 28 ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­ли­с­ти са об­х­ва­на­ли 823 по­т­ре­би­те­ли, от ко­и­то 521 де­ца до 7-го­ди­ш­на въз­раст и 192 ро­ди­те­ли. А ос­вен на те­ри­то­ри­я­та на град Тър­го­ви­ще в два­та цен­тъ­ра, ус­лу­ги се пре­до­с­та­вят и в 22 се­ла от об­щи­на­та.

По ду­ми­те на ръ­ко­во­ди­те­ля на про­е­к­та, в пър­вия Цен­тър, ос­вен ран­на ин­тер­вен­ция на ув­ре­ж­да­ни­я­та, се оси­гу­ря­ва и ин­ди­ви­ду­ал­на пе­да­го­ги­че­с­ка по­д­к­ре­па за де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния. Там са на­п­ра­ве­ни 2824 кон­сул­та­ции. А във вто­рия Цен­тър се кон­сул­ти­рат бъ­де­щи и на­с­то­я­щи ро­ди­те­ли; из­вър­ш­ва се ин­ди­ви­ду­ал­на и гру­по­ва ра­бо­та с де­ца и ро­ди­те­ли, за да бъ­дат мо­ти­ви­ра­ни да по­се­ща­ват де­т­с­ка гра­ди­на; до­пъл­ни­тел­на пе­да­го­ги­че­с­ка по­д­го­то­в­ка за по­ви­ша­ва­не го­то­в­но­ст­та за учи­ли­ще, здра­в­ни кон­сул­та­ции и др.

„В рам­ки­те на ус­лу­га­та: „До­пъл­ни­тел­на пе­да­го­ги­че­с­ка по­д­го­то­в­ка за по­ви­ша­ва­не на учи­ли­щ­на­та го­то­в­ност на де­ца­та за ра­вен старт в учи­ли­ще”, през ме­сец юли и ав­густ та­зи го­ди­на в III ОУ „П.Р.Сла­вей­ков”, се про­ве­де „ля­т­но учи­ли­ще”. Об­що 30 де­ца от уя­з­ви­ми гру­пи-се­мей­с­т­ва с ни­с­ки до­хо­ди, де­ца с ув­ре­ж­да­ния и дру­ги, жи­ве­е­щи в гра­да и се­ла­та пре­ми­на­ха по­д­го­то­в­ка за учи­ли­ще. На по­т­ре­би­те­ли­те бя­ха оси­гу­ре­ни:  тран­с­порт, за­ку­с­ка и обу­чи­тел­ни ма­те­ри­а­ли”, ка­за още Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва. Ми­г­ле­на Со­ти­ро­ва – ди­ре­к­тор на КЗСУО и со­ци­ал­ни­те ра­бо­т­ни­ци, ра­бо­те­щи по про­е­к­та съ­що раз­ка­за­ха кон­к­ре­т­ни слу­чаи, в ко­и­то е ока­за­на гри­жа и по­д­к­ре­па на ну­ж­да­е­щи се, бла­го­да­ре­ние на про­е­к­та.

При­по­м­ня­ме, че дей­но­с­ти­те се из­пъл­ня­ват по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”  2014 – 2020, про­це­ду­ра „Ус­лу­ги за ран­но де­т­с­ко раз­ви­тие”, ка­то об­ща­та стой­ност на до­го­во­ра е 660 000 ле­ва, от ко­и­то 561 000 лв. ев­ро­пей­с­ко и 99 000 лв. на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ранe.

Симона АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *