ОЩЕ ЕДИН ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

На 4-ти ок­том­в­ри, в обе­д­ни­те ча­со­ве, ще бъ­де от­к­рит и ос­ве­тен на­пъл­но об­но­ве­ния пен­си­о­нер­с­ки клуб „Па­и­сий Хи­лян­дар­с­ки”, след ос­но­вен ре­монт.

Вси­ч­ко то­ва бе­ше на­п­ра­ве­но с мно­го труд и ен­ту­си­а­зъм от стра­на на чле­но­ве­те на клу­ба. В ре­мон­та се вклю­чи­ли по­ч­ти вси­ч­ки, кой­то с ка­к­во­то мо­жал, съ­дей­с­т­вал. Раз­би­ра се, че мно­го по­мо­г­на­ла и  Об­щи­на Тър­го­ви­ще /за ко­е­то пен­си­о­не­ри­те тук спе­ци­ал­но бла­го­да­рят на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров- за не­го­во­то раз­би­ра­не и до­б­ро от­но­ше­ние към въз­ра­с­т­ни­те хо­ра в гра­да ни/ .Със сре­д­с­т­ва от Об­щи­на­та би­ла  сме­не­на до­г­ра­ма­та с PVC -до­г­ра­ма, по­дът  за­с­т­ла­ли  с нов ба­ла­тум. Със сре­д­с­т­ва от спон­со­ри  пък  бо­я­ди­са­ли та­ва­на, сте­ни­те, вра­ти­те, за­ку­пе­ни би­ли  и но­ви пер­де­та. Се­га, в по­ме­ще­ни­е­то на  Клу­ба на ул.”Па­и­сий” вси­ч­ко бле­с­ти и ми­ри­ше на но­во, вси­ч­ко  из­ця­ло е об­но­ве­но, мя­с­то­то е  мно­го по-ую­т­но и при­в­ле­ка­тел­но за со­ци­ал­ни кон­та­к­ти, ко­е­то хо­ра­та от тре­та­та въз­раст тук с удо­вол­с­т­вие по­се­ща­ват, по­х­ва­ли се при го­с­ту­ва­не­то си  в ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме” пре­д­се­да­те­лят на Клу­ба Пе­тър Ба­х­нев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *