ВЪВЕЖДА СЕ ДЕПОЗИТ ПРИ НАЕМАНЕ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

ПО­РЕ­ДИ­ЦА НА В-К “ЗНА­МЕ”И ОБ­ЩИ­НА ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

В по­ре­ди­ца­та на ве­с­т­ник „Зна­ме” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще за ра­зя­с­ня­ва­не на про­ме­ни в ме­с­т­ни­те на­ре­д­би днес пре­д­с­та­вя­ме На­ре­д­ба­та за ус­ло­ви­я­та   и ре­да за ус­та­но­вя­ва­не на жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, на­с­та­ня­ва­не под на­ем и про­да­ж­ба на об­щин­с­ки жи­ли­ща.

Про­ме­ни­те в нея бя­ха при­е­ти на се­си­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет в Тър­го­ви­ще, про­ве­де­на на 27.07.2018 г. и ве­с­т­ник „Зна­ме” пу­б­ли­ку­ва но­ва­та На­ре­д­ба, ка­то при­ло­же­ние, с дне­ш­но­то си из­да­ние.  За но­во­с­ти­те в На­ре­д­ба­та, ка­к­то и при­чи­ни­те, ко­и­то на­ло­жи­ха до­пъл­ва­не на те­к­с­то­ве­те и ак­ту­а­ли­зи­ра­не­то им, раз­го­ва­ря­ме със зам.-кме­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще Ва­лен­тин Вел­чев, кой­то е пре­д­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та за кар­то­те­ки­ра­не на ну­ж­да­е­щи­те се гра­ж­да­ни.

-Г-н Вел­чев, ка­к­ви са про­ме­ни­те в на­ре­д­ба­та и кои са при­чи­ни­те да бъ­дат на­п­ра­ве­ни из­ме­не­ни­я­та?

-Пър­во ис­кам да ка­жа, че те­зи про­ме­ни се по­д­го­т­вя­ха от­да­в­на и са ре­зул­тат от ре­ди­ца ка­зу­си и про­б­ле­ми, ко­и­то въз­ни­к­ва­ха в хо­да на ре­ше­ни­я­та на ко­ми­си­я­та. Ка­к­то зна­е­те, ре­ше­ни­я­та за кар­то­те­ки­ра­не и на­с­та­ня­ва­не на ну­ж­да­е­щи­те се гра­ж­да­ни се взе­мат не от мен, а от ко­ми­си­я­та, на ко­я­то съм пре­д­се­да­тел. Въз ос­но­ва на те­зи ре­ше­ния кме­тът по­д­пи­с­ва на­с­та­ни­тел­ни­те за­по­ве­ди, съ­о­т­ве­т­но – за­по­ве­ди­те за ос­во­бо­ж­да­ва­не.

-Уве­ли­чи­х­те ли це­ни­те на на­е­ми­те?

-Не. Не бе­ше то­ва цел­та на про­ме­ни­те. Пък и на­ем­ни­те це­ни се ре­гу­ли­рат с дру­га на­ре­д­ба. С из­ме­не­ни­я­та, ко­и­то се при­е­ха, оча­к­ва­ме да се по­с­ти­г­не по-спра­ве­д­лив, по-ясен и не­д­ву­с­ми­с­лен ред  при ус­та­но­вя­ва­не на жи­ли­щ­ни­те ну­ж­ди на гра­ж­да­ни­те,  при взе­ма­не­то на ре­ше­ни­я­та за кар­то­те­ки­ра­не и на­с­та­ня­ва­не. При на­ре­д­ба, ко­я­то ре­ша­ва со­ци­ал­ни про­б­ле­ми, на­ем­на­та це­на не е оп­ре­де­лящ фа­к­тор. А на въ­п­ро­са, с кой­то за­по­ч­на­х­те – ето кои са ос­но­в­ни­те из­ме­не­ния в на­ре­д­ба­та и ка­к­во на­ло­жи про­мя­на­та: Пра­во да кан­ди­да­т­с­т­ват и да бъ­дат на­с­та­не­ни в об­щин­с­ки жи­ли­ща имат те­зи гра­ж­да­ни, ко­и­то имат ад­ре­с­на ре­ги­с­т­ра­ция, по­с­то­я­нен и на­с­то­ящ ад­рес, през по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни без пре­къ­с­ва­не. До­се­га то­зи срок бе­ше ед­на го­ди­на. То­ва оз­на­ча­ва­ше, че все­ки, кой­то от­го­ва­ря на ос­та­на­ли­те ус­ло­вия и ид­ва от дру­го на­се­ле­но мя­с­то, след ед­на го­ди­на мо­же­ше да бъ­де кар­то­те­ки­ран. На­ша­та об­щи­на оба­че не раз­по­ла­га със сво­бо­ден ре­зерв от об­щин­с­ки жи­ли­ща, а кар­то­те­ки­ра­ни­те за на­с­та­ня­ва­не в Тър­го­ви­ще са  329 ду­ши. За­то­ва въ­ве­до­х­ме то­ва ог­ра­ни­ча­ва­що ус­ло­вие. В дру­ги об­щи­ни то­зи срок е пет и до­ри 10 го­ди­ни. Въ­ве­до­х­ме де­по­зит за на­е­ма­те­ли­те при склю­ч­ва­не на до­го­вор. До­се­га ня­ма­ше та­къв. Ос­та­на­ли са ни ка­то на­с­ле­д­с­т­во не­из­дъл­же­ни су­ми от не­из­ря­д­ни на­е­ма­те­ли, ко­и­то при на­пу­с­ка­не не са за­п­ла­ща­ли по­с­ле­д­ни­те си на­е­ми, во­да, ел. енер­гия. То­зи де­по­зит в ня­ка­к­ва сте­пен ще удо­в­ле­т­во­ря­ва не­по­га­се­ни­те за­дъл­же­ния, а на из­ря­д­ни­те, ес­те­с­т­ве­но, при на­пу­с­ка­не ще се въз­с­та­но­вя­ва.

-Ка­къв е раз­ме­рът на де­по­зи­та?

-Три ме­се­ч­ни вно­с­ки, но не по-мал­ко от 60 ле­ва. Ка­то се има пре­д­вид, че на­е­ми­те в за­ви­си­мост от пло­щ­та на жи­ли­ще­то са в по­ря­дъ­ка от 20 – 70 лв. су­ма­та не е тол­ко­ва го­ля­ма.

-В та­къв слу­чай, не е ли мал­ка, за да се по­га­сят с нея за­дъл­же­ни­я­та, ко­и­то ос­та­ват?

-Обе­к­ти­в­но по­г­ле­д­на­то е мал­ка. Ми­с­ле­х­ме да пре­д­ло­жим по-го­лям раз­мер, но пък та­ка ще из­гу­бим со­ци­ал­на­та фун­к­ция на на­ре­д­ба­та, за­що­то те­зи су­ми ос­та­ват бло­ки­ра­ни за сро­ка на до­го­во­ра, а хо­ра­та, ко­и­то тър­сят об­щин­с­ко жи­ли­ще са с ни­с­ки до­хо­ди и за тях все­ки лев е ва­жен. Зна­е­те ли, има­х­ме за­ва­ре­ни слу­чаи на за­дъл­же­ния за во­да над 1000 ле­ва. Ни­ка­къв де­по­зит не мо­же да ком­пен­си­ра та­ко­ва за­дъл­же­ние. Има­ше ед­на Об­щи­на, ко­я­то бе­ше въ­ве­ла де­по­зит от 12 ме­се­ч­ни вно­с­ки, а ние бя­х­ме без де­по­зит до­се­га. Смя­та­ме, че то­ва ще има ефект към не­из­ря­д­ни­те на­е­ма­те­ли. Дру­го из­ме­не­ние в на­ре­д­ба­та е то­ва, че на­е­ма­те­ли, на ко­и­то е пре­к­ра­тен до­го­во­рът за на­ем и не са ос­во­бо­ди­ли жи­ли­ще­то, за­п­ла­щат па­за­рен на­ем 1,50 лв. на кв. м за­с­т­ро­е­на жи­ли­щ­на площ. До­се­га ня­ма­ше та­ко­ва ус­ло­вие и има­ме слу­чаи, в ко­и­то сме в съ­де­бен спор, кой­то на­е­ма­те­ля ед­ва ли ще спе­че­ли, но пък се въз­по­л­з­ва от ни­с­кия на­ем, а де­ло­то про­дъл­жа­ва с го­ди­ни при об­жал­ва­не­то му. То­ва ве­че от­па­да. Дру­го ус­ло­вие, ко­е­то въ­ве­до­х­ме за же­ла­е­щи­те да бъ­дат кар­то­те­ки­ра­ни и на­с­та­не­ни, е да ня­мат за­дъл­же­ния към об­щин­с­кия бю­джет, ка­к­то и за­дъл­же­ния за ток, во­да и др. от пре­ди­ш­но по­л­з­ва­не на об­щин­с­ки имот. До­се­га ня­ма­ше та­къв из­ри­чен текст. То­ва ни да­ва ос­но­ва­ние ве­че да не кар­то­те­ки­ра­ме гра­ж­да­ни със ста­ри за­дъл­же­ния към Об­щи­на­та. От­ме­ни­х­ме изи­с­к­ва­не­то за ми­ни­ма­лен до­ход при на­с­та­ня­ва­не. То­ва изи­с­к­ва­не е има­ло за цел на­е­ма­те­ля до­ку­мен­тал­но да удо­с­то­ве­ри, че раз­по­ла­га с до­ход, от кой­то да си за­п­ла­ща на­е­ма и по­т­ре­б­ле­ни­е­то на ток и во­да. То­ва изи­с­к­ва­не не вър­ше­ше ра­бо­та. В пра­к­ти­ка­та се ус­та­но­ви, че има из­ря­д­ни на­е­ма­те­ли, но в оп­ре­де­лен мо­мент  не мо­гат да удо­с­то­ве­рят до­хо­да си в по­со­че­ния в на­ре­д­ба­та праг. При­чи­ни­те за то­ва ня­ма  да ко­мен­ти­рам. Ос­та­на­ли­те из­ме­не­ния са по-ско­ро уто­ч­ня­ва­щи и по­д­по­ма­гат ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та. С тях се уто­ч­ня­ват иму­ще­с­т­ве­но­то съ­с­то­я­ние и до­хо­ди на кан­ди­да­ти­те и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва, дру­ги де­тай­ли по ре­да за кар­то­те­ки­ра­не. Вси­ч­ки мо­гат да ги ви­дят в на­ре­д­ба­та.

-С кол­ко об­щин­с­ки жи­ли­ща раз­по­ла­га об­щи­на­та?

-В Тър­го­ви­ще об­щин­с­ки­те жи­ли­ща са 162, а в се­ла­та 31. От тях оба­че сво­бо­д­ни има са­мо в ня­кои от се­ла­та, а же­ла­е­щи­те на­с­та­ня­ва­не ис­кат жи­ли­ще в Тър­го­ви­ще. Тук оба­че, за да оси­гу­ря­ва­ме жи­ли­ща, тря­б­ва да пре­к­ра­тя­ва­ме до­го­во­ри. Пра­вим го, то­га­ва ко­га­то на­е­ма­те­ли­те не от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та по на­ре­д­ба­та, но ну­ж­да­е­щи­те са мно­го по­ве­че от въз­мо­ж­но­с­ти­те ни. Към мо­мен­та има­ме кар­то­те­ки­ра­ни ка­к­то ве­че ка­зах 329 ли­ца. За­по­ч­вай­ки ка­то пре­д­се­да­тел на ко­ми­си­я­та, ви­дях, че се во­дят над 1200  кар­то­те­ки­ра­ни ли­ца. На­п­ра­ви­х­ме про­вер­ка на кар­то­те­ка­та и се ока­за, че в спи­съ­ка има по­чи­на­ли и та­ки­ва, ко­и­то ве­че са си за­ку­пи­ли жи­ли­ще, а и дру­ги, ко­и­то са си сме­ни­ли ад­ре­с­на­та ре­ги­с­т­ра­ция. Ак­ту­а­ли­за­ци­я­та е ос­но­в­на­та при­чи­на за на­ма­ле­ни­е­то в кар­то­те­ка­та. Но за въз­мо­ж­но­с­ти­те на жи­ли­щ­ния фонд пак са мно­го.

-С на­п­ра­ве­ни­те из­ме­не­ния ще се ре­шат ли про­б­ле­ми­те в жи­ли­щ­но­то на­с­та­ня­ва­не?  

-Ще се ре­шат ед­на част от тях. С дру­ги ще про­дъл­жим да тър­сим на­чин да се спра­вя­ме за­е­д­но с об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие СОД. Бла­го­да­ре­ние и на ко­ле­ги­те от СОД, и на „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност” ус­пя­х­ме да съ­бе­рем го­ля­ма част от не­п­ла­те­ни­те на­е­ми, та­к­си и за­дъл­же­ния за во­да. Има­ше та­ки­ва, не­п­ла­ща­ни с го­ди­ни. СОД из­вър­ш­ва и на­ле­жа­щи­те ре­мон­ти, но фи­нан­со­ви­ят ре­сурс за то­ва е ог­ра­ни­чен. За съ­жа­ле­ние има на­е­ма­те­ли, ко­и­то не по­д­дър­жат пре­до­с­та­ве­ни­те им жи­ли­ща, въ­п­ре­ки про­вер­ки­те и пре­ду­п­ре­ди­тел­ни­те пи­с­ма, ко­и­то по­лу­ча­ват, а те­ку­ща­та по­д­д­ръ­ж­ка на жи­ли­ще­то е тя­х­но за­дъл­же­ние. Ка­то на­п­ра­вим раз­че­ти­те за про­е­к­то­бю­дже­та за 2019 г. ще ви­дим да­ли ще мо­жем да оси­гу­рим до­пъл­ни­тел­но сре­д­с­т­ва на СОД за ре­мон­ти. На­ре­д­ба­та се от­на­ся и за про­да­ж­ба на об­щин­с­ки жи­ли­ща. Кон­к­ре­тен въ­п­рос – ще про­да­ва­те ли об­щин­с­ки жи­ли­ща? Зна­е­те ли, про­да­ж­ба­та на об­щин­с­ки жи­ли­ща ре­ша­ва про­б­ле­ма са­мо на от­дел­ни се­мей­с­т­ва, а не ре­ша­ва въ­п­ро­са на ос­та­на­ли­те ча­ка­щи, до­ри го ог­ра­ни­ча­ва. От дру­га стра­на оба­че има на­е­ма­те­ли, ко­и­то оби­та­ват об­щин­с­ки жи­ли­ща над 25, до­ри над 30 го­ди­ни. Де­ца­та им са по­ра­с­на­ли в те­зи жи­ли­ща. Имат и вну­ци. На­п­ра­ви­ли са ре­ди­ца по­до­б­ре­ния в имо­та. Има ня­кол­ко по­да­де­ни за­я­в­ле­ния за по­ку­п­ка. За та­ки­ва жи­ли­ща мо­же да се сти­г­не до про­да­ж­ба. Ето и кон­к­ре­т­ни­ят от­го­вор – ще пре­д­ло­жим ско­ро в Об­щин­с­кия съ­вет за про­да­ж­ба ня­кои от за­я­ве­ни­те жи­ли­ща, ако от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та в на­ре­д­ба­та. В бю­дже­та за 2018 г. има­ме пла­ни­ра­ни при­хо­ди от та­ки­ва про­да­ж­би, ко­и­то все още не сме ре­а­ли­зи­ра­ли. С та­ки­ва при­хо­ди се по­д­по­ма­га ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма на об­щи­на­та. Те­зи про­да­ж­би оба­че ня­ма да са при­о­ри­тет на Об­щи­на­та, а ще се слу­ч­ват по­е­та­п­но във вре­ме­то.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *