Честит 1 октомври – Международен ден на възрастните хора!

Приемете най-искрените ми поздравления и благопожелания по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Продължете да четете Честит 1 октомври – Международен ден на възрастните хора!

ВЪВЕЖДА СЕ ДЕПОЗИТ ПРИ НАЕМАНЕ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

ПО­РЕ­ДИ­ЦА НА В-К “ЗНА­МЕ”И ОБ­ЩИ­НА ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

В по­ре­ди­ца­та на ве­с­т­ник „Зна­ме” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще за ра­зя­с­ня­ва­не на про­ме­ни в ме­с­т­ни­те на­ре­д­би днес пре­д­с­та­вя­ме На­ре­д­ба­та за ус­ло­ви­я­та   и ре­да за ус­та­но­вя­ва­не на жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, на­с­та­ня­ва­не под на­ем и про­да­ж­ба на об­щин­с­ки жи­ли­ща. Продължете да четете ВЪВЕЖДА СЕ ДЕПОЗИТ ПРИ НАЕМАНЕ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

ОТНОВО ТЪЖЕН ДЕН ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Днес е 1 ок­том­в­ри – Ден на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра. Го­ди­ни на­ред оба­че въз­ра­с­т­ни­те хо­ра – пен­си­о­не­ри­те по­с­ре­щат то­зи ден не с ра­до­с­т­ни чу­в­с­т­ва, не с гор­дост и оп­ти­ми­зъм за бъ­де­ще­то, а об­ра­т­но – с по­ре­д­на тъ­га и не­у­до­в­ле­т­во­ре­ност. Продължете да четете ОТНОВО ТЪЖЕН ДЕН ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

СЕВЕРОИЗТОКЪТ ДОЙДЕ НА ФЕСТИВАЛ В ОСТРЕЦ

Вче­ра в се­ло Ос­т­рец има­ше пра­з­ник. За 8-ми по­ре­ден път тук се съ­с­тоя  тра­ди­ци­он­ни­ят фе­с­ти­вал на на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во „Сре­бър­ни па­ф­ти”, в кой­то взе­ха уча­с­тие фол­к­лор­ни гру­пи и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли от 5 об­ла­с­ти в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия: от с.По­ля­на, Ям­бол­с­ко, от с.Яг­ни­ло­во, Вар­нен­с­ко, от Кру­мо­во Гра­ди­ще, Бур­га­с­ко, от Им­рен­че­во, Шу­мен­с­ко и от 10 се­ла от Тър­го­ви­щ­ко: от с.В.Ле­в­с­ки, Бу­хо­в­ци, Кра­ле­во, Ра­ли­ца, кв.Въ­бел, Да­ви­до­во, Ло­вец, Стра­жа, Дъл­гач и от Ос­т­рец. Продължете да четете СЕВЕРОИЗТОКЪТ ДОЙДЕ НА ФЕСТИВАЛ В ОСТРЕЦ

ОЩЕ ЕДИН ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

На 4-ти ок­том­в­ри, в обе­д­ни­те ча­со­ве, ще бъ­де от­к­рит и ос­ве­тен на­пъл­но об­но­ве­ния пен­си­о­нер­с­ки клуб „Па­и­сий Хи­лян­дар­с­ки”, след ос­но­вен ре­монт. Продължете да четете ОЩЕ ЕДИН ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

ЗМИИ ПРЕВЗЕХА ЧИТАЛИЩЕТО?! …

Въз­мо­ж­но ли е да си при­я­тел със зми­и­те? А да „го­во­ри­те” на един език ве­че 20 го­ди­ни? Ока­з­ва се на­пъл­но въз­мо­ж­но. То­зи от­го­вор по­лу­чи­х­ме от ве­те­ри­нар­ния ле­кар д-р Ге­ор­ги Елен­с­ки, кой­то го­с­ту­ва на Тър­го­ви­ще с ек­зо­ти­ч­на­та си из­ло­ж­ба от 40 ви­да змии. Продължете да четете ЗМИИ ПРЕВЗЕХА ЧИТАЛИЩЕТО?! …

ОТИДЕ СИ ЛЯТОТО, ИДВА ЕСЕНТА …

„Сту­де­ни­ят вя­тър от­вя ля­то­то” – та­ка ду­хо­ви­ти­ят ме­те­о­ро­лог Емо Чо­ла­ков обя­ви края на ля­то­то, ко­е­то пък си­гур­но не слу­чай­но си тръ­г­на то­ч­но в де­ня на есен­но­то ра­в­но­ден­с­т­вие и на­с­тъ­п­ва­не­то на ас­т­ро­но­ми­че­с­ка­та есен. Продължете да четете ОТИДЕ СИ ЛЯТОТО, ИДВА ЕСЕНТА …

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2018 с интересни находки

С пре­с­кон­фе­рен­ция на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис бе за­к­ри­то Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018. Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха на­хо­д­ки­те, раз­к­ри­ти през то­зи се­зон и раз­ка­за­ха лю­бо­пи­т­ни фа­к­ти за тях. Продължете да четете АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2018 с интересни находки

ИЗБИРАМЕ ИМЕ НА НОВАТА УЛИЦА

До мо­мен­та, след за­по­з­на­ва­не с вси­ч­ки 6 пре­д­ло­же­ния, своя вот в ан­ке­та­та за из­бор на име на но­ва­та ули­ца при т.нар. „про­бив Ка­т­ра­фи­лов”, са да­ли 339гра­ж­да­ни. Продължете да четете ИЗБИРАМЕ ИМЕ НА НОВАТА УЛИЦА