ДАРЕТЕ за Дома за сираци на отец Иван в с. Нови хан

Гру­па „Пан­те­лей Пъ­т­ник” и На­ро­д­но чи­та­ли­ще 1904 кв.Въ­бел, ор­га­ни­зи­рат бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за съ­би­ра­не на про­ду­к­ти, ве­щи и па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва за До­ма за си­ра­ци на отец Иван в Но­ви хан. До то­зи мо­мент ве­че са съ­б­ра­ни до­с­та­тъ­чен брой дру­хи и обу­в­ки, же­ла­тел­но е кой­то по­же­лае да се от­зо­ве, да­ре­ни­я­та да бъ­дат от хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, пе­рил­ни и по­чи­с­т­ва­щи пре­па­ра­ти. Има ну­ж­да още и от де­т­с­ки хра­ни, бе­бе­ш­ки ка­ши и пам­пер­си. Пре­д­по­чи­та се сто­ки­те да бъ­дат па­ке­ти­ра­ни. Мо­гат да се пре­до­с­та­вят и па­ри­ч­ни да­ре­ния, сре­щу до­ку­мент от Чи­та­ли­ще­то. По­мо­щи­те се съ­би­рат до края на м.се­п­тем­в­ри, все­ки ден от 8 до 12 ч. и от 14 до 18 ., в сгра­да­та на Чи­та­ли­ще­то в с.Въ­бел.
Тел. За връ­з­ка:0898521332

БАНКИТЕ – КОЖОДЕРИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

Ка­к­ви вре­ме­на до­жи­вя­х­ме. Вла­гаш си па­ри­те в бан­ки­те и вме­с­то те да ти да­ват ня­ка­к­ва /до­ри ми­ни­мал­на ли­х­ва!/ за то­ва, че ти вър­тят па­ри­те в раз­ли­ч­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции, об­ра­т­но­то – ти си им длъ­ж­ник за вло­же­ни­те па­ри. Продължете да четете БАНКИТЕ – КОЖОДЕРИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО

Де­нят за­по­ч­на оби­чай­но. На­м­ръ­ще­ни­ят ста­рец взи­ра­ше се в мен от­но­во твър­де край­но. И не­що мрън­ка и си го­во­ри, но твър­де ти­хо… и все от­ка­з­ва да по­в­то­ри. Продължете да четете САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО

Работна среща на Областният координационен център по Механизма за задържане на деца в училище

Днес, 03 септември 2018 г. г-н Митко Стайков откри първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център във връзка с ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Продължете да четете Работна среща на Областният координационен център по Механизма за задържане на деца в училище

Бащата на Филип Киркоров награди 11 – годишната Сесил Алпер от Търговище на Международен конкурс в Албена

11 – годишната Сесил Алпер, възпитаничка на Музикална Школа „New Voices” Търговище с ръководител Десислава Станкова се завърна с  три Приза от Международен фестивал в курорта „Албена”. Продължете да четете Бащата на Филип Киркоров награди 11 – годишната Сесил Алпер от Търговище на Международен конкурс в Албена

Състоя се фолклорен събор в село Буховци

На 1.09.2018 г., областният управител на област Търговище Митко Стайков бе официален гост на Тракийския фолклорен събор за североизточна България „Фисекът пее“. Продължете да четете Състоя се фолклорен събор в село Буховци