Представиха междинните резултати по проект „С грижа за теб”

На 26.09.2018 г.  в Община Търговище се проведе пресконференция за представяне на постигнатите междинни резултати по проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, реализиран по ОПРЧР 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължете да четете Представиха междинните резултати по проект „С грижа за теб”