МАРКАТА “ЕВА КОМЕРС” ОЗНАЧАВА КАЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

В пър­ви­те дни след от­к­ри­ва­не­то на тър­го­ви­щ­кия клон на „Ева Ко­мерс”, раз­го­ва­ря­ме с г-жа Ев­ге­ния
ПА­НА­ЙО­ТО­ВА, би­з­нес да­ма­та, ко­я­то  ог­ла­вя­ва то­ва но­во тър­го­ви­щ­ко пре­д­п­ри­я­тие.

-Г-жо Па­на­йо­то­ва, как се сти­г­на до раз­к­ри­ва­не­то на клон на „Ева Ко­мерс” в Тър­го­ви­ще? -През 2017 г. за­по­ч­на­х­ме нов про­ект-про­из­во­д­с­т­во на про­ду­к­ти за ИКЕА, ко­е­то на­ло­жи раз­ши­ря­ва­не­то на про­из­во­д­с­т­ве­на­та ни ба­за. Раз­би­ра се, че не мо­же­ше да се ча­ка из­г­ра­ж­да­не­то на но­ва ба­за, ко­е­то ще от­не­ме го­ди­ни . Дъл­го об­ми­с­ля­х­ме в кой град да бъ­де тя и по пре­цен­ка и пре­д­ло­же­ние на Пър­ва ин­ве­с­ти­ци­он­на бан­ка, с ко­я­то ус­пе­ш­но си пар­т­ни­ра­ме, се спря­х­ме на Тър­го­ви­ще. При­е­х­ме пре­д­ло­же­ни­е­то   на Пър­ва ин­ве­с­ти­ци­он­на бан­ка , ка­то кон­с­т­ру­к­ти­в­но ре­ше­ние .И та­ка, на 11 се­п­тем­в­ри ба­за­та в Тър­го­ви­ще от­во­ри вра­ти.

– Тук, в  про­из­во­д­с­т­ве­на­та сгра­да/ би­в­ша­та тър­го­ви­щ­ка пе­ча­т­ни­ца/ са из­г­ра­де­ни ли­ния -ли­ния за ра­бо­т­но об­ле­к­ло и ли­ния за про­ду­к­ти за шве­д­с­ка­та ве­ри­га ИКЕА.Вси­ч­ко е в го­то­в­ност про­из­ве­ни­ят про­цес да за­по­ч­не. Ка­к­во още Ви спе­че­ли, за да до­й­де­те от Со­фия и да се ус­та­но­ви­те тук, г-жо Па­на­йо­то­ва?                 

 – Зная, че в Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он е раз­ви­та ши­ва­ш­ка про­ми­ш­ле­ност. Има ква­ли­фи­ци­ра­ни ши­ва­ч­ки, те­х­но­ло­зи, кро­я­чи и кон­с­т­ру­к­то­ри. Пла­ни­ра­ме мно­го мла­ди хо­ра да се ре­а­ли­зи­рат при нас. Има­ме го­то­в­ност и да обу­чим про­из­во­д­с­т­вен екип. На­ша­та стра­те­гия е да съ­з­да­дем въз­мо­ж­но­с­ти за ви­со­ко­п­ро­и­з­во­ди­тел­но про­из­во­д­с­т­во и и до­с­той­но за­п­ла­ща­не. Да про­ме­ним пре­д­с­та­ва­та за стра­на­та ни, че за­е­ти­те в ле­ка­та про­ми­ш­ле­ност са ни­с­ко за­п­ла­те­ни. Сре­щ­нах го­ля­мо раз­би­ра­не и съ­дей­с­т­вие и от ръ­ко­во­ди­те­ли­те на Тър­го­ви­ще, за ко­е­то съм осо­бе­но бла­го­дар­на.

– Твър­ди­те, че мар­ка­та „Ева Ко­мерс” е га­ран­ция за ка­че­с­т­во и си­гур­ност на ра­бо­т­но­то мя­с­то за ком­па­ни­и­те, ко­и­то по­л­з­ват про­из­ве­ж­да­ни­те от фир­ма­та ра­бо­т­ни об­ле­к­ла. Не слу­чай­но пе­че­ли­те про­ект за ра­бо­т­ни об­ле­к­ла в 10 дър­жа­ви. Ка­к­ви са Ва­ши­те ам­би­ции за в бъ­де­ще?

– Има­ме се­ри­о­з­ни по­зи­ции на бъл­гар­с­кия и на ев­ро­пей­с­ки­те па­за­ри. Ра­бо­тим в на­со­ка на­в­ли­за­не и на но­ви па­за­ри. Оби­чам стра­на­та ни, ви­на­ги съм по­о­щ­ря­ва­ла бъл­гар­с­ко­то про­из­во­д­с­т­во. Бъл­га­рия за­с­лу­жа­ва да за­е­ма до­с­той­но мя­с­то сред ев­ро­пей­с­ки­те дър­жа­ви. Мла­ди­те хо­ра тря­б­ва да ос­та­ват тук, но за то­ва  ико­но­ми­ка­та ни тря­б­ва да бъ­де сил­на, кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­на, с ви­со­ко­п­ла­те­на ра­бо­т­на ръ­ка. Смя­там, че на­ша­та ком­па­ния ра­бо­ти в та­зи по­со­ка.

– Ка­к­во е най-ва­ж­но­то се­га за Вас тук,  в тър­го­ви­щ­кия клон?

– В мо­мен­та сфор­ми­ра­ме екип, кой­то ще на­б­ро­я­ва око­ло 100-150 ду­ши. Ка­то се има пре­д­вид спе­ци­фи­ка­та на на­ше­то про­из­во­д­с­т­во, съ­о­т­ве­т­но и изи­с­к­ва­ни­я­та, и от­го­вор­но­с­ти­те са го­ле­ми. Та­ка че, тър­сим ква­ли­фи­ци­ра­ни ка­д­ри, ко­и­то да от­го­во­рят на те­зи изи­с­к­ва­ния. За­що­то мар­ка­та „Ева Ко­мерс” оз­на­ча­ва КА­ЧЕ­С­Т­ВО И ОТ­ГО­ВОР­НОСТ.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Ви­зи­т­ка: дипломиран инженер Ев­ге­ния Па­на­йо­то­ва за­вър­шва Френ­с­ка ези­ко­ва гим­на­зия в Ста­ра За­го­ра, Те­х­ни­че­с­ки уни­вер­си­тет в Со­фия,  спе­ци­ал­ност – ма­ши­ни ци­ф­ро­во – про­г­рам­но уп­ра­в­ле­ние. След то­ва учи Ме­ж­ду­на­ро­д­ни от­но­ше­ния в УНСС. За­по­ч­ва ра­бо­та ка­то кон­с­т­ру­к­тор във ВМЗ „Вл.За­и­мов”- Бо­жу­ри­ще. През 1986 г. ста­ва про­из­во­д­с­т­ве­но-те­х­ни­че­с­ки  ди­ре­к­тор в ЦКС”Ко­о­пе­ра­тор”. През 1995 г. ре­ги­с­т­ри­ра фир­ма „Ева Ко­мерс”- за про­из­во­д­с­т­во на уни­фор­ме­но ра­бо­т­но об­ле­к­ло. И та­ка, ве­че 23 г. фир­ма­та шие ос­вен кор­по­ра­ти­в­ни уни­фор­ми, та­ка и сту­до и ки­се­лин­но ус­той­чи­ви об­ле­к­ла. Фир­ма­та има уче­с­тие в два ев­ро­пе­йс­ки кон­сор­ци­у­ма: в „Стей Кул” и в „Те­х­шилд” във Ве­ли­ко­б­ри­та­ния.

На 11 се­п­тем­в­ри 2018 г. в Тър­го­ви­ще бе­ше от­к­рит клон на фир­ма”Ева Ко­мерс”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *