АКО МОЖЕМ…

…Ня­как да пре­б­ро­дим вре­ме­то на­зад и да про­у­ме­ем по­е­ти­че­с­ка­та въз­ди­ш­ка на дя­до Сла­вей­ков са­мо де­се­ти­на го­ди­ни след Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то: „Ка­къв бе по­д­виг! Как се свър­ши! Сво­бо­д­ни ро­би в нов син­джир. Не сме на­род, а жи­ви мър­ши! И пак те­г­ло, и пак не­мир”. Продължете да четете АКО МОЖЕМ…

МАРКАТА “ЕВА КОМЕРС” ОЗНАЧАВА КАЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

В пър­ви­те дни след от­к­ри­ва­не­то на тър­го­ви­щ­кия клон на „Ева Ко­мерс”, раз­го­ва­ря­ме с г-жа Ев­ге­ния
ПА­НА­ЙО­ТО­ВА, би­з­нес да­ма­та, ко­я­то  ог­ла­вя­ва то­ва но­во тър­го­ви­щ­ко пре­д­п­ри­я­тие.
Продължете да четете МАРКАТА “ЕВА КОМЕРС” ОЗНАЧАВА КАЧЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

ЕДНА БЪЛГАРКА С УМЕЛИ ПРЪСТИ И ТВОРЯЩА МИСЪЛ

Ръ­це­те на бъл­гар­ка­та – от­ру­де­ни и га­льо­в­ни, сил­ни  и ла­с­ка­ви, от­г­ле­да­ли жи­вот и да­ря­ва­щи кра­со­та.        Продължете да четете ЕДНА БЪЛГАРКА С УМЕЛИ ПРЪСТИ И ТВОРЯЩА МИСЪЛ

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ: БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!

Хри­с­ти­ян Хри­с­тов – мом­че­то-ка­у­за на пър­вия уче­бен ден, та­ка мо­жем да на­ре­чем та­лан­т­ли­вия ци­гу­лар, кой­то през та­зи уче­б­на го­ди­на е два­на­де­се­то­к­ла­с­ник. Продължете да четете ХРИСТИЯН ХРИСТОВ: БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!

ВСЕКИ ДЕН ДА БЪДЕ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

По по­вод Ев­ро­пейс­кия ден без за­ги­ на­ли на пъ­тя – 19 се­п­тем­в­ри, гл.инсп. Иван Сте­фа­нов, впд на­чал­ник на се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” в ОД МВР-Тър­го­ви­ще, из­не­се пред ме­ди­и­те ана­лиз на пъ­т­но-тран­с­пор­т­на­та об­с­та­но­в­ка в об­ла­ст­та. Продължете да четете ВСЕКИ ДЕН ДА БЪДЕ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

НА ЕКИПА НА НАШАТА ТЪРГОВИЩКА БОЛНИЦА-С БЛАГОДАРНОСТ И БЛАГОГОВЕНИЕ

Здра­ве­то е най-го­ля­мо­то чо­ве­ш­ко бо­га­т­с­т­во. Все­ки от нас за се­бе си или за свои бли­з­ки тър­си ме­ди­цин­с­ка по­мощ. Продължете да четете НА ЕКИПА НА НАШАТА ТЪРГОВИЩКА БОЛНИЦА-С БЛАГОДАРНОСТ И БЛАГОГОВЕНИЕ

“Визия за България” – новият проект на БСП

Народните представители от коалиция “За България” : проф. Светла Бъчварова, проф. Георги Михайлов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов и Славчо Велков се срещнаха с обществеността на Търговище. В пълната зала на кафе-театъра те представиха новия си проект „Визия за България”. По думите на Валери Жаблянов този документ трябва да даде тласък и енергия на обществено-политическото мислене в друга, по-добра посока. Народните представители се надяват „Визия за България” да се превърне в програмен документ, който с помощта на хората да се превърне в работеща формула за държавата. Подробности от срещата – четете в следващия брой на в-к „Знаме”.