834 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ

Интервю с Елка Станчева, началник на РУО

– Г-жо Стан­че­ва, се­д­ми­ца пре­ди да уда­ри пър­ви­ят школ­с­ки звъ­нец ве­че има ли яс­но­та с кол­ко пър­во­к­ла­с­ни­ци ще за­по­ч­не но­ва­та уче­б­на го­ди­на в Тър­го­ви­щ­ко?

– През уче­б­на­та 2018/2019 го­ди­на в учи­ли­ща­та на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще ще по­с­тъ­пят 834 пър­во­к­ла­с­ни­ци, ко­е­то е с 35 по-мал­ко от уче­б­на­та 2017/2018 г. 10 615 е об­щи­ят брой на уче­ни­ци­те от Тър­го­ви­щ­ка об­ласт, ко­и­то се оча­к­ва да пре­к­ра­чат  учи­ли­щ­ния праг на 17 се­п­тем­в­ри.

Окон­ча­тел­ни­ят брой на уче­ни­ци­те през но­ва­та уче­б­на го­ди­на ще ста­не ясен след 30-ти се­п­тем­в­ри, ко­га­то дан­ни­те бъ­дат ак­ту­а­ли­зи­ра­ни в На­ци­о­нал­на­та еле­к­т­рон­на ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма за пре­ду­чи­ли­щ­но­то и учи­ли­щ­но­то об­ра­зо­ва­ние.

– Не­ка се­га да ка­жем ка­к­ва е го­то­в­но­ст­та на учи­ли­щ­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра за за­по­ч­ва­не на но­ва­та уче­б­на го­ди­на. Кол­ко са учи­ли­ща­та на те­ри­то­ри­я­та на Тър­го­ви­щ­ка об­ласт?

– След из­вър­ше­на­та оп­ти­ми­за­ция през уче­б­на­та 2017/2018 го­ди­на, в об­ласт Тър­го­ви­ще към мо­мен­та фун­к­ци­о­ни­рат 53 об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции, от ко­и­то 50 учи­ли­ща – 3 на­чал­ни, 30 ос­но­в­ни, 8 про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии, 2 про­фи­ли­ра­ни гим­на­зии, 4 сре­д­ни учи­ли­ща, 1 спор­т­но, 1 обе­ди­не­но /в Ма­ка­ри­о­пол­с­ко/, 1 спе­ци­ал­но учи­ли­ще – СУ­У­УС; 2 цен­тъ­ра – ЦСОП и ЦПЛР – ОДК и 1 зве­но – РЦПППО, на­ми­ра­щи се в гр. Тър­го­ви­ще.

На­в­ся­къ­де, къ­де­то са пра­ве­ни ре­мон­ти – ос­но­вен или ко­з­ме­ти­чен ре­монт на сгра­д­ния фонд, ре­монт и обо­ру­д­ва­не на фи­з­кул­тур­ни са­ло­ни, по­до­б­ря­ва­не на учи­ли­щ­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра и др., про­це­си­те или са при­к­лю­че­ни, или  ще при­к­лю­чат до 14 се­п­тем­в­ри. В пър­вия уче­бен ден – 17 се­п­тем­в­ри, вси­ч­ки учи­ли­ща ще имат го­то­в­ност да по­с­ре­щ­нат сво­и­те въз­пи­та­ни­ци. Из­к­лю­че­ние пра­ви сгра­да­та на Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” /за съ­с­то­я­ни­е­то, на ко­я­то се съ­с­тоя спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция и в. „Зна­ме” да­ва по­д­ро­б­на ин­фор­ма­ция/.

– Един от ос­но­в­ни­те при­о­ри­те­ти на МОН ос­та­ва об­х­ва­тът, при­би­ра­не­то и за­дър­жа­не­то в учи­ли­ще на де­ца­та и уче­ни­ци­те, по­д­ле­жа­щи на за­дъл­жи­тел­но обу­че­ние. В та­зи връ­з­ка на 3 се­п­тем­в­ри се съ­с­тоя пър­ва­та ра­бо­т­на сре­ща на но­во­съ­з­да­де­ния Об­ла­с­тен ко­ор­ди­на­ци­о­нен цен­тър във връ­з­ка с ПМС №100/08.06.2018 г. за съ­з­да­ва­не и фун­к­ци­о­ни­ра­не на Ме­ха­ни­зъм за съ­в­ме­с­т­на ра­бо­та на ин­с­ти­ту­ци­и­те по об­х­ва­ща­не и вклю­ч­ва­не в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма на де­ца и уче­ни­ци в за­дъл­жи­тел­на пре­ду­чи­ли­щ­на и учи­ли­щ­на въз­раст. Ка­к­ви са ре­зул­та­ти­те?

– През из­ми­на­ла­та уче­б­на го­ди­на в об­ласт Тър­го­ви­ще са об­хо­де­ни впи­са­ни­те в еле­к­т­рон­на­та пла­т­фор­ма на Ме­ха­ни­з­ма 6 857 ад­ре­са на де­ца и уче­ни­ци. След иден­ти­фи­ци­ра­не­то на ста­ту­са им е кон­с­та­ти­ра­но, че 4 612 от тях са в чу­ж­би­на. На ос­та­на­ли­те уче­ни­ци, фи­гу­ри­ра­щи в пла­т­фор­ма­та, са  впи­са­ни мер­ки, в т. ч. за из­дир­ва­не от МВР 750 уче­ни­ци с ад­ре­си, раз­ли­ч­ни от по­с­то­ян­ния в об­ласт Тър­го­ви­ще. Ос­та­на­ли­те уче­ни­ци са не­по­д­ле­жа­щи и са над 16-го­ди­ш­на въз­раст.

От уче­ни­ци­те, ко­и­то са по­д­ле­жа­щи и трай­но не по­се­ща­ват учи­ли­ще, 69 са вър­на­ти в си­с­те­ма­та. В мо­мен­та в ИСРМ са вклю­че­ни две ка­те­го­рии уче­ни­ци: от­па­д­на­ли през 2017/2018 уче­б­на го­ди­на – 222 и от­па­д­на­ли пре­ди 2017/2018 уче­б­на го­ди­на – 1654.  Ка­то се из­к­лю­чат от от­па­д­на­ли­те уче­ни­ци те­зи, ко­и­то са на­пу­с­на­ли стра­на­та, за из­дир­ва­не ос­та­ват 329.

В за­к­лю­че­ние ще ка­жа, че вси­ч­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции имат го­то­в­ност за за­по­ч­ва­не на но­ва­та уче­б­на 2018/2019 г. и на 17 се­п­тем­в­ри ще от­во­рят вра­ти, за да по­с­ре­щ­нат сво­и­те въз­пи­та­ни­ци. На вси­ч­ки тях, на те­х­ни­те учи­те­ли и ро­ди­те­ли по­же­ла­вам на до­бър час!

Ин­тер­вю на

ДЕ­Я­НА Въл­че­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *