БАНКИТЕ – КОЖОДЕРИ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

Ка­к­ви вре­ме­на до­жи­вя­х­ме. Вла­гаш си па­ри­те в бан­ки­те и вме­с­то те да ти да­ват ня­ка­к­ва /до­ри ми­ни­мал­на ли­х­ва!/ за то­ва, че ти вър­тят па­ри­те в раз­ли­ч­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции, об­ра­т­но­то – ти си им длъ­ж­ник за вло­же­ни­те па­ри.

До пре­ди две – три го­ди­ни вся­ка бан­ка да­ва­ше ня­ка­къв ми­ни­ма­лен ли­х­вен про­цент, а се­га тя ти взе­ма па­ри все­ки ме­сец, взе­ма ти та­к­са при те­г­ле­не­то и в край­на сме­т­ка, ако имаш ня­ка­къв не­по­къ­т­нат де­по­зит – в оп­ре­де­ле­но вре­ме ще се ока­жеш длъ­ж­ник.

Пре­ди из­ве­с­т­но вре­ме въз­ра­с­т­на же­на /пен­си­о­нер­ка/ ми се оп­ла­ка, че има­ла двай­се­ти­на ле­ва по ня­ка­к­ва своя сме­т­ка в ДСК, но ко­га­то оти­ш­ла в бан­ка­та, за да си ги из­те­г­ли, там й ка­за­ли, че сме­т­ка­та й е за­к­ри­та, за­що­то все­ки ме­сец са й от­чи­с­ля­ва­ли по 2,50 ле­ва за съ­х­ра­не­ни­е­то им в де­по­зи­та­ра.

С дру­ги ду­ми до­ри в из­ве­с­т­на сте­пен тя ще се ока­же длъ­ж­ник на бан­ка­та. Раз­би­ра се, в раз­ли­ч­ни­те бан­ки те­зи гро­з­ни, не­ло­ги­ч­ни та­к­си са съ­що раз­ли­ч­ни. Но та­ка или ина­че те съ­ще­с­т­ву­ват. А ли­х­ви­те?

Те са под един про­цент, до­ка­то до пре­ди вре­ме то­зи про­цент бе­ше два, три, че­ти­ри и по­ве­че. По­д­х­вър­лих на слу­жи­тел­ка­та на бан­ка­та, че те по то­зи на­чин сти­му­ли­рат раз­г­ръ­ща­не­то на „бур­кан-банк”, а тя ми от­го­во­ри: „Ами то­ва си е ли­ч­на ра­бо­та на вло­жи­те­ля. Къ­де­то ис­ка, там да си съ­х­ра­ня­ва па­ри­те!”.

Осо­бе­но тре­во­ж­на е кар­ти­на­та с пен­си­о­не­ри­те. Те и без то­ва по­лу­ча­ват срам­но ни­с­ки пен­сии и вме­с­то по­не за тях бан­ки­те да имат спе­ци­ал­на по­ли­ти­ка, на­про­тив те гле­дат и от тях да си пъл­нят сво­и­те ка­си с раз­ли­ч­ни­те та­к­си. Яс­но е, че дър­жа­ва­та е без­г­ла­с­на бу­к­ва сре­щу дей­с­т­ви­я­та на ча­с­т­ни­те бан­ки. За­що, за­що, за­що?

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *