Работна среща на Областният координационен център по Механизма за задържане на деца в училище

Днес, 03 септември 2018 г. г-н Митко Стайков откри първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център във връзка с ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На срещата присъстваха Началника на Регионалното управление по образование, представители на общините, социалните служби, МВР, Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ГРАО, бюрата по труда и Регионалната здравна инспекция.
По информация на Началника на РУО през изминалата учебна година в област Търговище са обходени вписаните в електронната платформа на Механизма 6857 адреса на деца и ученици. След идентифицирането на статуса им е констатирано, че 4612 от тях са в чужбина. Голяма част от учениците, които бяха включени в електронната система на Механизма са неподлежащи на задължително обучение или са сменили местоживеенето си, но не са сменили в личните си документи настоящият си адрес. В резултат на работата на екипите за обхват и съвместните усилия на институциите в класните стаи са върнати 69 деца, които не са посещавали училище.
Със заповед на Началника на РУО Търговище са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за обхват, които ще работят по Механизма през учебната 2018/2019 г. До 30 септември 2018 г. предстои да се обходят децата и учениците, които са в Информационната система за реализиране на Механизма и задължително трябва да посещават училище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *