ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЪРЖАВНА БЕЗОТГОВОРНОСТ

Же­га е. Слън­це­то спря­ло сър­ди­то пе­че, ка­к­то го е ка­зал по­е­тът. Пе­шо два­ж­ди по-сър­дит стои на сян­ка пред квар­тал­но­то ка­фе­не и пие би­ра. Ло­шо­то на­с­т­ро­е­ние на Пе­шо се дъл­жи на фа­к­та, че па­ри­те, ко­и­то бе къ­тал лев по лев, за да пла­ти гра­ж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност на по­до­би­е­то на ко­ла, оти­до­ха на вя­тъ­ра. Фа­ли­ра за­с­т­ра­хо­ва­те­лят, фа­ли­ра и Пе­шо. Ка­то ка­пак на вси­ч­ко та­зи су­т­рин съ­о­б­щи­ха, че от ут­ре МВР пре­к­ра­тя­ва  гра­ти­с­ния пе­ри­од за на­ла­га­не на гло­би на во­да­чи без ва­ли­д­на за­дъл­жи­тел­на за­с­т­ра­хо­в­ка „Гра­ж­дан­с­ка от­го­вор­ност”. То­ва съ­о­б­щи­ха от пре­с­цен­тъ­ра на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти, а на тях, ко­га­то ста­не ду­ма за взи­ма­не на па­ри – мо­же да им се вяр­ва. Ос­вен па­ри­те ще взе­мат кни­ж­ки, а ко­ли­те ще бъ­дат спи­ра­ни от дви­же­ние. Пла­щаш и ти я връ­щат. От пра­ви­тел­с­т­во­то обя­с­ни­ха, че за­с­т­ра­хо­ва­тел­на­та ком­па­ния не би­ла бъл­гар­с­ка фир­ма и ня­ма­ло как да я кон­т­ро­ли­рат по-из­къ­со. Ка­то КТБ да ре­чем. Спо­ред Пе­шо, вся­ка ед­на чу­ж­да фир­ма, ко­я­то ра­бо­ти на те­ри­то­ри­я­та на Бъл­га­рия, би тря­б­ва­ло да се съ­о­б­ра­зя­ва с бъл­гар­с­ки­те за­ко­ни. За­що­то ка­к­во из­ли­за? Дър­жа­ва­та на­ла­га Гра­ж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност. Оба­че ка­к­во се по­лу­ча­ва? Ста­ва та­ка, че при то­ва оси­гу­ря­ва­не ня­ма ни­ка­к­ва си­гур­ност и все­ки та­ри­кат мо­же да ор­га­ни­зи­ра та­ка­ва из­ма­ма. А дър­жа­ва­та ак­ти­в­но му съ­дей­с­т­ва. Гра­ж­дан­с­ка от­го­вор­ност или дър­жа­в­на бе­зо­т­го­вор­ност. И се­га ста­на та­ка, че ка­та­с­т­ро­фи­ра­х­ме, ама…обе­з­ще­те­ния – на­най.   Май­на­та им, въз­дъ­х­на те­ж­ко Пе­шо, те ко­ла­та ми мо­гат да спрат, ама пъ­тя ни към Ев­ро­па не мо­гат. Ето, ту­ка във ве­с­т­ни­ка пи­ше: „Пра­ви­тел­с­т­во­то на Бъл­га­рия одо­б­ри „ек­шън план”, кой­то пре­д­ви­ж­да стра­на­та да вле­зе в „ча­кал­ня­та” на ев­ро­зо­на­та и да се при­съ­е­ди­ни към ев­ро­пей­с­кия Бан­ков съ­юз до края на юни сле­д­ва­ща­та го­ди­на”. Ня­ма ла­ба­во. Ли­ч­но Рой­терс го е съ­о­б­щил. Не ни сти­га Юн­кер, ами се­га и то­зи Рой­терс, мър­мо­ри Пе­шо. Ка­то ни­що ще ни по­д­лее во­да, ей та­ка, от ед­на­та за­вист. Пък и ка­къв ли ек­шън план сме из­ми­с­ли­ли. Пе­шо тол­ко­ва ек­шъ­ни е гле­дал по те­ле­ви­зи­я­та, ама чак пък та­къв за Ев­ро­зо­на­та не е гле­дал. Ек­шъ­нът бе­ше пре­ди 10 дни в Ру­мъ­ния, при нас ек­шъ­ни не мо­гат да ста­ват, ко­е­то пък не оз­на­ча­ва, че не мо­жем да има­ме ек­шън план. При нас ек­шъ­нът за­по­ч­ва, след ка­то се при­е­ме пла­на. За тол­ко­ва го­ди­ни Пе­шо са­мо то­ва е раз­б­рал, ама и то­ва му е до­с­та­тъ­ч­но, за да се вки­с­не още по­ве­че.  Пък и чо­век не знае на ка­к­во да вяр­ва ве­че. Оня ден ми­ни­с­тъ­рът на про­с­ве­та­та се по­х­ва­ли, че стар­то­ва­та за­п­ла­та на да­с­ка­ли­те ста­ва­ла  920 ле­ва от 1 яну­а­ри до­го­ди­на. Та­ка си уда­ри­ли ръ­це­те ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то и син­ди­ка­ти­те. Пре­д­с­та­ви­тел­но­то об­ле­к­ло на учи­те­ли­те и ди­ре­к­то­ри­те би­ло до­го­во­ре­но в ми­ни­ма­лен раз­мер от 430 ле­ва, а при пен­си­о­ни­ра­не учи­те­ли­те ще по­лу­ча­ват по 10 и по­ло­ви­на ра­бо­т­ни за­п­ла­ти. Как да не се ра­д­ваш на по­до­б­на но­ви­на?! Зна­чи то­ва за ек­шън пла­на мо­же и да из­ле­зе вяр­но и оня Рой­терс да се уха­пе от­зад. Да, ама не­що пак не е на­ред. До­ка­то се за­ра­д­ваш и… Има не­до­с­тиг на учи­те­ли. В мо­мен­та се тър­сят 650 учи­те­ли в Со­фия, ка­то в то­ва чи­с­ло вли­зат и но­во­пен­си­о­ни­ра­щи­те се, оп­ла­к­ва се по те­ле­ви­зи­я­та ми­ни­с­тъ­рът на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Ха се­га де! Ти му вди­гаш за­п­ла­та­та, то бя­га. Вър­ви, че ги раз­бе­ри. Или не вяр­ват ве­че в ек­шън пла­но­ве, или им е пи­с­на­ло да ги лъ­жат. Що­то, то­ва са учи­те­ли – хо­ра уче­ни и тях ня­ма как да ги из­лъ­жеш. От дру­га стра­на пък, ка­то са тол­ко­ва уче­ни, що до се­га ги лъ­га­ха тол­ко­ва го­ди­ни. Ама, хак им е, ка­то пи­шат трой­ки по ми­лост. Ето се­га на тия, на ко­и­то пи­са­ха трой­ки за „Бог да про­с­ти” им оп­ре­де­лят за­п­ла­ти­те. Да­же и Во­лен Си­де­ров го по­т­вър­ди: „Ата­ка” си е „Ата­ка”. Мо­га да ра­бо­тя сам, мо­га и в ко­а­ли­ция. Мо­га да на­п­ра­вя от лай­но­то ту­х­ла”. Как да не му вяр­ваш на та­къв чо­век, той от тол­ко­ва лай­на по­ли­ти­ци на­п­ра­ви, че ед­на ту­х­ла ли ще му се оп­ре?!

Йордан Минчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *