ПАСПОРТНОТО – С УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

До 31.08.2018 г. слу­жи­те­ли­те от се­к­тор „Бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност” ще ра­бо­тят с удъл­же­но ра­бо­т­но вре­ме – от 7,30 ч до 18 ч. вме­с­то оби­чай­но­то ра­бо­т­но вре­ме от 8,30 до 17,30 ч. По вре­ме на обе­д­на­та по­чи­в­ка от 12 до 13 ч в се­к­тор „Бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност” ще ра­бо­ти ед­но де­жур­но ги­ше за об­с­лу­ж­ва­не на гра­ж­да­ни. Ра­бо­т­но­то вре­ме ще бъ­де удъл­же­но по­ра­ди за­си­ле­ния през ле­т­ни­те ме­се­ци на­п­лив от гра­ж­да­ни, же­ла­е­щи да им бъ­дат из­да­де­ни до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност.

Уве­ли­ча­ва­не на по­то­ка от гра­ж­да­ни се на­б­лю­да­ва от сре­да­та на м. юни. Спо­ред на­б­лю­де­ния от пре­д­хо­д­ни го­ди­ни той е най-го­лям  през ме­се­ци­те юли и ав­густ, ко­га­то за ле­т­ния си от­пуск в Бъл­га­рия се за­в­ръ­щат мно­го от ра­бо­те­щи­те в За­па­д­на Ев­ро­па на­ши съ­на­ро­д­ни­ци.

От ОД МВР-Тър­го­ви­ще на­по­м­нят на гра­ж­да­ни­те, че мо­гат да по­да­ват за­я­в­ле­ния за из­да­ва­не на ли­ч­ни до­ку­мен­ти и по еле­к­т­ро­нен път на Ин­тер­нет ад­рес: https://e-uslugi.mvr.bg. Чрез по­р­та­ла за еле­к­т­рон­ни ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ус­лу­ги на МВР все­ки бъл­гар­с­ки гра­ж­да­нин, при­те­жа­ващ ва­ли­ден бъл­гар­с­ки ква­ли­фи­ци­ран еле­к­т­ро­нен по­д­пис, мо­же да по­да­де за­я­в­ле­ние за из­да­ва­не на ли­ч­ни до­ку­мен­ти и удо­с­то­ве­ре­ния. То­ва са: ли­ч­на кар­та или па­с­порт, удо­с­то­ве­ре­ние за съ­би­тия, свър­за­ни с из­да­ва­не­то на до­ку­мен­ти, ка­к­то и ду­б­ли­кат на сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во.

Са­мо за пър­ва­та се­д­ми­ца на ме­сец ав­густ в се­к­тор „БДС”в ОД МВР-Тър­го­ви­ще са при­е­ти 548 за­я­в­ле­ния на гра­ж­да­ни за из­да­ва­не на до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност/ли­ч­ни кар­ти и па­с­пор­ти/. Бро­ят на из­да­де­ни­те  в се­к­то­ра и връ­че­ни на гра­ж­да­ни до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност за съ­щия пе­ри­од от вре­ме е  244.

Ани Кръ­с­те­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *