НА ДИРИГЕНТСКИЯ ПУЛТ – МАЕСТРО КАМДЖАЛОВ

На 20 ок­том­в­ри 2018 г., в 11 ч. в Зла­т­на­та за­ла на Му­зи­к­фе­райн ще има­те въз­мо­ж­ност да при­съ­с­т­ва­те на све­то­в­на­та пре­ми­е­ра на зву­ко­во-про­с­т­ран­с­т­ве­ния спе­к­та­къл  „Етю­ди на бъ­де­ще­то” по мо­ти­ви от му­зи­кал­ни про­из­ве­де­ния на Пе­тър Дъ­нов, с уча­с­ти­е­то на ме­ж­ду­на­ро­ден бъл­гар­с­ки Ге­не­зис ор­ке­с­тър, хор и ан­сам­бъл на Му­зи­кал­на ла­бо­ра­то­рия за Чо­ве­ка.

То­ва съ­о­б­ща­ва По­сол­с­т­во­то на Бъл­га­рия в Ав­с­т­рия. Ав­тор на му­зи­ка­та: Пе­тър Дъ­нов, ди­ри­гент и аран­жи­мент: Йор­дан Кам­джа­лов За пър­ви път в Зла­т­на­та за­ла на Му­зи­к­фе­райн, Ви­е­на ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на из­ця­ло бъл­гар­с­ка про­г­ра­ма, из­пъл­не­на от бъл­гар­с­ки ор­ке­с­тър, хор и ди­ри­гент.

Пе­тър Дъ­нов е бъл­гар­с­ки ду­хо­вен учи­тел и фи­ло­соф, съ­з­да­тел на езо­те­ри­ч­на шко­ла, из­не­съл по­ве­че от 7000 бе­се­ди, ав­тор на 150 му­зи­кал­ни про­из­ве­де­ния и на хо­ре­о­г­ра­фи­я­та на тан­ца „Па­не­в­ри­т­мия”. Не­го­ви­те му­зи­кал­ни етю­ди се из­пъл­ня­ва­ни на бъл­гар­с­ки език в цял свят – Фран­ция, Ита­лия, Ис­па­ния, Гер­ма­ния, Гър­ция, Бел­гия, Хо­лан­дия, САЩ, Ка­на­да, Бра­зи­лия, Ар­жен­ти­на и др. Ди­ри­ген­тът Йор­дан Кам­джа­лов, ав­то­рът на кон­це­п­ци­я­та на кон­цер­та „Етю­ди на бъ­де­ще­то”, учи ди­ри­ген­т­с­ко май­с­тор­с­т­во в НМА „Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров”, Со­фия и в Му­зи­кал­на ака­де­мия „Ханс Ай­с­лер”, Бер­лин.

Спе­ци­а­ли­зи­ра в май­с­тор­с­ки кла­со­ве на ди­ри­ген­ти от све­то­в­на ве­ли­чи­на и има впе­ча­т­ля­ва­щи изя­ви на три кон­ти­нен­та. Ла­у­ре­ат е на ре­ди­ца ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си за ди­ри­ген­т­с­ко май­с­тор­с­т­во. През ок­том­в­ри 2017 г. Йор­дан Кам­джа­лов, за­е­д­но с кла­вир­но­то дуо Аг­ли­ка Ге­но­ва и Лю­бен Ди­ми­т­ров са удо­с­то­е­ни с гер­ман­с­ка­та пре­с­ти­ж­на на­г­ра­да за кла­си­че­с­ка му­зи­ка „Echo Klassik” в ка­те­го­рия «За­пис на кон­цер­ти от 20/21 век». През 2011 г. е из­б­ран за ге­не­ра­лен му­зи­ка­лен ди­ре­к­тор и гла­вен ди­ри­гент на Хай­дел­берг, а от 2018 го­ди­на е му­зи­ка­лен ди­ре­к­тор и гла­вен ди­ри­гент на Хър­ва­т­с­ка­та На­ци­о­нал­на опе­ра и фил­хар­мо­ния в Ри­е­ка – Ев­ро­пей­с­ка сто­ли­ца на кул­ту­ра­та 2020.

Оп­ре­де­лян е ка­то „ис­тин­с­ко от­к­ри­тие” и „ди­ри­гент с ма­ги­че­с­ко въз­дей­с­т­вие”, Йор­дан Кам­джа­лов за­е­ма по­с­та на ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на съ­з­да­де­на­та от не­го Кон­це­п­ту­ал­на кул­тур­на пла­т­фор­ма, пре­д­с­та­ве­на от Ме­ж­ду­на­ро­д­ния бъл­гар­с­ки Genesis Orchestra и от хо­ра на Му­зи­кал­на ла­бо­ра­то­рия за Чо­ве­ка.

Спе­к­та­къ­лът ве­че е вклю­чен в про­г­ра­ма­та за но­вия се­зон на Му­зи­к­фе­райн, уто­ч­ня­ват още от По­сол­с­т­во­то на Бъл­га­рия в Ав­с­т­рия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *