ИЗЗЕТ Е 60 КГ. ТЮТЮН БЕЗ БАНДЕРОЛ

В хо­да на про­ве­де­на на те­ри­то­ри­я­та, об­с­лу­ж­ва­на  от РУ-Омур­таг, спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция за ог­ра­ни­ча­ва­не и про­ти­во­дей­с­т­вие на дър­жа­не­то и тър­го­ви­я­та с ак­ци­з­ни сто­ки без бан­де­рол,око­ло 10 ч е из­вър­ше­на по­ли­цей­с­ка про­вер­ка на ко­о­пе­ра­ти­в­ния па­зар в с. Оби­тел, об­щи­на Омур­таг, на лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген” с тър­го­ви­щ­ка ре­ги­с­т­ра­ция, со­б­с­т­ве­ност и уп­ра­в­ля­ван от 63-го­ди­ш­ния О.Ш. от с. Плъ­с­ти­на, об­щи­на Омур­таг. Ус­та­но­ве­но е, че во­да­чът пре­во­з­ва в ба­га­ж­ни­ка на ав­то­мо­би­ла си 11 про­з­ра­ч­ни на­й­ло­но­ви тор­би­ч­ки с око­ло 6 кг си­т­но на­ря­зан тю­тюн без ак­ци­зен бан­де­рол. При по­с­ле­д­ва­ща про­вер­ка и из­вър­ше­ни про­це­су­ал­но-сле­д­с­т­ве­ни дей­с­т­вия/ог­лед/ в до­ма му в с. Плъ­с­ти­на е ус­та­но­ве­но, че в стая на при­зе­мен етаж О.Ш. съ­х­ра­ня­ва 25 на­й­ло­но­ви тор­би­ч­ки и 4 на­й­ло­но­ви чу­ва­ла с око­ло 52,5 кг на­ря­зан тю­тюн без бъл­гар­с­ки ак­ци­зен бан­де­рол, ко­га­то та­къв се изи­с­к­ва по за­кон.  На­ме­ре­на­та сто­ка е из­зе­та по на­д­ле­ж­ния ред – с про­то­кол за до­б­ро­вол­но пре­да­ва­не.

По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во по чл. 234, ал. 1  от На­ка­за­тел­ния ко­декс по опи­са на РУ-Омур­таг.По вре­ме на спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та ак­ция са про­ве­ре­ни 8 тър­го­в­с­ки обе­к­та, 18 фи­зи­че­с­ки ли­ца, 9 ав­то­мо­би­ла и 1 ча­с­тен дом.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *