ЕЛЕНА ДОБРЕВА С ЦЕНЕН ТРОФЕЙ ОТ ФЕСТИВАЛА В ЯШ

С по­ре­д­но от­ли­чие от ру­мън­с­кия град Яш се за­вър­на   8-го­ди­ш­на­та Еле­на До­б­ре­ва.

Там тя уча­с­т­ва в Ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс „Мю­зик фор кидс”, кой­то се съ­с­тоя от 3 до 5 ав­густ и е по­ле за изя­ва на мно­го мла­ди та­лан­ти,  на­сър­ча­ва по­пу­ляр­на­та пе­сен. Ис­тин­с­ки фу­рор пре­ди­з­ви­ка­ло не­й­но­то из­пъл­не­ние  на пе­сен­та „Тинк” на Аре­та Фран­к­лин, за ко­е­то пу­б­ли­ка­та дъл­го я ап­ло­ди­ра­ла. А на га­ла-кон­цер­та би­ла удо­с­то­е­на и с цен­ния тро­фей. Еле­на До­б­ре­ва е та­лан­т­ли­во тър­го­ви­щ­ко де­те, ко­е­то се­ри­о­з­но се за­ни­ма­ва с му­зи­ка и ве­че пе­че­ли на­г­ра­ди. Де­те с по­ра­с­нал за въз­ра­ст­та си глас-та­ка я оп­ре­де­ли­ли от жу­ри­то на кон­кур­са в Яш, къ­де­то тя на­п­ра­ви стра­хо­т­но впе­ча­т­ле­ние със сво­е­то из­пъл­не­ние. На кон­кур­са, ита­ли­ан­с­ки пре­д­с­та­ви­тел  връ­чил 10 по­ка­ни за друг пре­с­ти­жен му­зи­ка­лен фе­с­ти­вал- „Ан­гел­с­ки гла­со­ве”, кой­то ще се про­ве­де от 27 се­п­тем­в­ри до 1 ок­том­в­ри в Бел­г­рад. Ед­на от по­ка­не­ни­те е тър­го­ви­щ­ко­то му­зи­кал­но да­ро­ва­ние Еле­на До­б­ре­ва. Еле­на е ща­с­т­ли­в­ка, за­що­то по пъ­тя на сво­е­то му­зи­кал­но из­ра­с­т­ва­не тя  има пъл­на­та по­д­к­ре­па на ма­ма и та­т­ко, на ле­ля си Ва­ля, ка­к­то и на ба­ба Еле­на и дя­до Га­лен-ви­д­ни му­зи­кан­ти в на­шия град. А в та­ко­ва об­к­ръ­же­ние не мо­же и ти да не ме­ч­та­еш за му­зи­ка…  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *