ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ НА РЗИ-ТЪРГОВИЩЕ!

РЗИ – Тър­го­ви­ще  стар­ти­ра  ля­т­на­та АН­ТИ­С­ПИН кам­па­ния за об­ласт Тър­го­ви­ще на със  сле­д­ни­те дей­но­с­ти:

  • 09.08. – Кам­па­ния за без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния на те­ри­то­ри­я­та на Ба­сейн”Ре­лакс” в гр.По­по­во от 11:00 до 15:00 ч.
  • 10.08. – Без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния те­ри­то­ри­я­та на Ба­сейн „Блу Ме­джик”в гр.Тър­го­ви­ще от 13:00 до 17:00 ч. · 14.08. – от 9:00 до 11:00 ч. в Чи­та­ли­ще”Про­бу­да” в  с.Го­ля­мо Но­во – Без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния сред ме­с­т­но­то на­се­ле­ние.
  • 15.08. – Без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния на те­ри­то­ри­я­та на Ба­сейн “Ни­кол” в гр.По­по­во от 11:00 до 15:00 ч.
  • 16.08. – Без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния сред пер­со­нал в Ком­п­лекс за со­ци­ал­ни ус­лу­ги за де­ца и се­мей­с­т­ва – гр.Тър­го­ви­ще.
  • 17. 08. – Без­п­ла­т­ни и ано­ним­ни из­с­ле­д­ва­ния сред пер­со­нал и по­т­ре­би­те­ли в Дом за въз­ра­с­т­ни хо­ра  с ум­с­т­ве­ни ув­ре­ж­да­ния в с.Ме­до­ви­на.
  • 30 и 31.08. – обу­че­ния на до­б­ро­вол­ци по про­ект „Ре­п­ро­ду­к­ти­в­но­то здра­ве – въ­п­ро­си и от­го­во­ри” на БМЧК, в НДК”Яс­т­ре­би­но”.

За це­лия пе­ри­од на кам­па­ни­я­та, в ла­бо­ра­то­ри­я­та на РЗИ, все­ки кой­то же­лае мо­же да се въз­по­л­з­ва  и да си на­п­ра­ви без­п­ла­т­но и ано­ним­но из­с­ле­д­ва­не на HIV, Хе­па­тит С и Си­фи­лис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *