КАК ДА СЕ ПАЗИМ В ЖЕГИТЕ?

Ето ня­кол­ко по­ле­з­ни съ­ве­та за пре­д­па­з­ва­не от го­ре­щи­ни­те:

Пий­те те­ч­но­с­ти

Пий­те по­ве­че во­да. С ди­ша­не­то и из­по­тя­ва­не­то в то­п­ло­то вре­ме се гу­бят мно­го те­ч­но­с­ти, ко­и­то тря­б­ва да се на­ба­вят. Ай­ря­нът, ка­к­то и со­ко­ве­те съ­що са по­д­хо­дя­щи за же­га­та. Спе­ци­а­ли­с­ти­те от­бе­ля­з­ват, че ал­ко­хо­лът е ло­ша идея. Би­ра­та съ­що не е по­д­хо­дя­ща за то­п­ло­то вре­ме през де­ня. Га­зи­ра­ни­те и сту­де­ни­те на­пи­т­ки съ­що не са пре­по­ръ­чи­тел­ни, пи­ше Да­рик. В стра­ни­те с по-го­рещ кли­мат тра­ди­ци­он­но се пие то­пъл чай. Той мо­же да е бил­ков или пло­дов,  спо­ред вку­са. Осо­бе­но ос­ве­жа­дащ е мен­то­ви­ят.

Хра­на­та

Ху­ба­во е хра­не­не­то да бъ­де по-че­с­то в по-мал­ко ко­ли­че­с­т­во през де­ня, без пре­я­ж­да­не и пре­ка­ля­ва­не с тлъ­с­то ме­со, без пи­кан­т­ни хра­ни. Кол­ко­то по­ве­че сме се на­х­ра­ни­ли, тол­ко­ва по­ве­че то­п­ли­на ще се об­ра­зу­ва въ­т­ре в нас. За пре­д­по­чи­та­не е да на­б­ле­г­нем на са­ла­ти, све­жи зе­лен­чу­ци, све­жи пло­до­ве.

Без го­ля­ма тем­пе­ра­тур­на раз­ли­ка ме­ж­ду вън и въ­т­ре

Го­ля­ма­та тем­пе­ра­тур­на раз­ли­ка е аб­со­лю­т­но про­ти­во­по­ка­з­на, тя стреси­ра ор­га­ни­з­ма. Спе­ци­а­ли­с­ти­те съ­ве­т­ват да не до­пу­с­ка­ме раз­ли­ка ме­ж­ду тем­пе­ра­ту­ра­та в ста­я­та и на­вън по­ве­че от че­ти­ри – шест гра­ду­са. По­ме­ще­ни­я­та е ху­ба­во да са по-про­ве­т­ри­ви.

На­вън: ле­ки дре­хи и ша­п­ка

Ху­ба­во би би­ло в най-то­п­ли­те ча­со­ве на де­ня да не пре­кар­ва­ме мно­го вре­ме на­вън. В же­ги­те е до­б­ре да но­сим ле­ки дре­хи, да не са сте­г­на­ти по тя­ло­то, по въз­мо­ж­ност да са от ес­те­с­т­ве­ни ма­те­рии, ка­к­то и да са със све­т­ли цве­то­ве.

До­б­ре е на гла­ва­та, ко­га­то се из­ла­га­ме на слън­це, да има ша­п­ка, ко­я­то да ни пре­д­па­з­ва, а не тря­б­ва да за­б­ра­вя­ме слън­це­за­щи­т­ния крем, ка­к­то и да хи­д­ра­ти­ра­ме ко­жа­та си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *