“МИСТЪР ТАЛАНТ” И “МИНИ МИС” ВЪБЕЛ 2018

ГЕ­ОР­ГИ МИ­ЛЕ­НОВ ИВА­НОВ Е „МИ­С­ТЪР ТА­ЛАНТ ВЪ­БЕЛ”2018

Ге­ор­ги Ми­ле­нов Ива­нов на 7 го­ди­ни е по­бе­ди­те­лят в пър­во­то из­да­ние на „Ми­с­тър та­лант Въ­бел” 2018.Ро­ден е на 8ав­густ 2011г.в град Тър­го­ви­ще.

Та­зи есен ще бъ­де пър­ви клас в ОУ “Тур­ге­нев” гр.Раз­г­рад.Ге­ор­ги се е на­у­чил сам да смя­та с хи­ля­ди и ре­до­в­но по­ма­га на по-го­ля­ма­та си се­с­т­ра Ива­ни­на,ко­я­то е във вто­ри клас да ре­ша­ва до­ма­ш­ни­те си по ма­те­ма­ти­ка.Оби­ча ма­те­ма­ти­ка­та и с удо­вол­с­т­вие ре­ша­ва за­да­чи.

Мно­го оби­ча те­х­но­ло­ги­и­те-та­б­ле­ти,ком­пю­т­ри,те­ле­фо­ни. Че­с­то си пра­ви ше­ги с ба­ба и ма­ма.Оби­ча да за­ку­с­ва па­ла­чин­ки и да пие ка­као.Лю­би­ми­ят му ге­рой е Ме­чо Пух,а лю­би­ма­та иг­ра е кон­с­т­ру­к­тор стро­и­тел с мно­го дре­б­ни ча­с­ти.В кон­кур­са той де­мон­с­т­ри­ра сво­и­те ма­те­ма­ти­че­с­ки уме­ния ка­то и пу­б­ли­ка­та му за­да­ва­ше за­да­чи.

ИВАЙ­ЛА КРУ­МО­ВА Е “МИ­НИ МИС ВЪ­БЕЛ” 2018

Ивай­ла Кру­мо­ва на 10 го­ди­ни е таз го­ди­ш­на­та по­бе­ди­тел­ка в тра­ди­ци­он­ния кон­курс „Ми­ни Мис Въ­бел” 2018 го­ди­на. Ак­цен­тът в та­з­го­ди­ш­но­то из­да­ние на кон­кур­са бе та­лан­та,из­лъ­ч­ва­не­то и сце­ни­ч­но­то при­съ­с­т­вие на уча­с­т­ни­ци­те. Ивай­ла Кру­мо­ва Кру­мо­ва е ро­де­на в Тър­го­ви­ще на 18 ок­том­в­ри 2007г.На то­зи ден са ро­де­ни Сла­ви Три­фо­нов,Жан Клод Ван Дам,Ян Ва­г­нер .По еги­пе­т­с­кия хо­ро­с­коп зве­з­ди­те пре­д­ри­чат на хо­ра­та ,ро­де­ни на то­зи ден ус­пе­хи в ико­но­ми­ка­та и пе­да­го­ги­ка­та.Ивай­ла учи във II СОУ в ма­те­ма­ти­че­с­ка па­ра­лел­ка. Тан­цу­ва в ба­лет „Га­ла­к­си’ гр.Тър­го­ви­ще. Оби­ча да пре­п­ра­вя ста­ри счу­пе­ни не­ща и да им при­да­ва но­ви фор­ми- по­да­ръ­ци,кар­ти­ч­ки,су­ве­ни­ри.Най-че­с­то ги по­да­ря­ва на ма­ма.Не оби­ча да пре­кар­ва вре­ме­то си пред ком­пю­тъ­ра,пре­д­по­чи­та да гле­да фил­ми.Все още ня­ма фай­с­бук про­фил,за­що­то смя­та,че е мно­го ан­га­жи­ра­що. Има чу­в­с­т­во­то ,че има не­що об­що с пла­не­та­та Марс,не са­мо за­що­то пла­не­та­та е чер­ве­на,а то­ва е лю­би­ми­ят и цвят.Ивай­ла не е су­е­т­на,сти­гат и пет ми­ну­ти да се оп­ра­ви.Тя е по­д­ре­ден чо­век, но ба­ба и я учи вси­ч­ко да е „по ко­нец”.

Оби­ча ме­ж­ду­ча­си­я­та в учи­ли­ще,за­що­то об­щу­ва със съ­у­че­ни­ци­те си.Има мно­го при­я­те­ли. За­се­га жи­вее за ми­га и не пла­ни­ра. Ха­ре­с­ва Бъл­га­рия и ис­ка да жи­вее тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *