БРАВО ЗА РАЛИЦА, АЛЕКСАНДРА И НИКОЛА ОТ “НЮ ВОЙСИС”

Со­ли­с­ти­те от Му­зи­кал­на шко­ла “Ню вой­сис” гр. Тър­го­ви­ще –  Але­к­сан­д­ра Те­не­ва, Ра­ли­ца Га­не­ва, Ни­ко­ла Же­лев и те­х­ни­те ро­ди­те­ли в про­дъл­же­ние на ед­на се­д­ми­ца се до­ко­с­на­ха до ев­ро­пей­с­ки­те цен­но­с­ти в шест дър­жа­ви.

По­во­дът бе по­ка­на­та им за уча­с­тие в Пър­ви­ят дву­д­не­вен ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та 26-27.07  гр. Фран­к­фурт на Майн, Гер­ма­ния. В кон­кур­са взе­ха уча­с­тие из­пъл­ни­те­ли от Ук­рай­на, Ру­мъ­ния, Мол­до­ва, Ан­г­лия, Гер­ма­ния и Бъл­га­рия! Мно­го въл­не­ние, умо­ра, на­пре­же­ние, но въ­п­ре­ки вси­ч­ко три­те ни та­лан­та се за­в­ръ­щат с че­ти­ри на­г­ра­ди!

Жу­ри, пре­д­се­да­тел­с­т­ва­но от Юри Ле­в­чик / Ру­мъ­ния/ – ди­ре­к­тор на Бу­ко­вин­с­кия цен­тър за из­ку­с­т­ва и ру­мън­с­ка кул­ту­ра при­съ­ди сле­д­ни­те на­г­ра­ди: – Пър­ва на­г­ра­да – Але­к­сан­д­ра Те­не­ва – II възр. гру­па – ди­п­лом и ме­дал; –

 Пър­ва на­г­ра­да – Ра­ли­ца Га­не­ва – III възр. гру­па – ди­п­лом, ме­дал и по­ка­на за уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс;

– Вто­ра на­г­ра­да – Ни­ко­ла Же­лев – III възр. гру­па – ди­п­лом и ме­дал;

– Вто­ра на­г­ра­да – Ка­те­го­рия “Ду­ет” Ра­ли­ца Га­не­ва и Ни­ко­ла Же­лев – III възр. гру­па – ди­п­лом и ме­дал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *