ТАЛАНТИ НА “НЮ ВОЙСИС” СРЕД УЧАСТНИЦИ ОТ 7 СТРАНИ

Представители от се­дем стра­ни уча­с­т­ва­ха в ХІІ-то из­да­ние на твор­че­с­ка­та сре­ща и фе­с­ти­вал „За­е­д­но в ХХІ век”. Бъл­га­рия, Ру­сия, Мол­до­ва, Гру­зия, По­л­ша, Сло­ва­кия и Ру­мъ­ния пре­д­с­та­вят и та­зи го­ди­на най-до­б­ро­то от ре­пер­то­а­ра си.

Пре­д­с­та­ви­те­ли на Бъл­га­рия и та­лан­т­ли­ви пе­в­ци на Му­зи­кал­на шко­ла “New Voices”- Тър­го­ви­ще, съ­п­ро­во­де­ни от во­кал­ния си пе­да­гог Де­си­с­ла­ва Стан­ко­ва за стра­хо­т­но­то си пре­д­с­та­вя­не бя­ха удо­с­то­е­ни със сле­д­ни­те на­г­ра­ди:

I мя­с­то за Ра­ли­ца Га­не­ва от гр.По­по­во;

II мя­с­то за Ни­ляй­да Ну­ри, Еб­ру Хай­ре­ди­но­ва и За­ха­ри То­до­ров;

III мя­с­то за Ди­а­на Пе­т­ро­ва и

Ни­ко­ла Не­н­ков;

III мя­с­то за ду­ет – Ра­ли­ца Га­не­ва и Ни­ко­ла Не­н­ков.

За ра­дост уча­с­т­ни­ци­те ни има­ха уни­кал­на­та въз­мо­ж­ност да при­съ­с­т­ват на май­с­тор­с­ки клас, во­ден от пре­д­се­да­те­ля на жу­ри­то – све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ния гру­зин­с­ки ди­ри­гент Ка­ха­бер Она­ш­ви­ли, твор­че­с­ки ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла и ръ­ко­во­ди­тел на мъ­ж­кия хор “М­дзле­ва­ри”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *