ПЪРВА КОПКА НА ЕКО-КЪЩА В ТЪРГОВИЩКО

Ми­на­ла­та се­д­ми­ца бе на­п­ра­ве­на пър­ва ко­п­ка на стро­и­тел­с­т­во­то на еко­ло­ги­ч­на къ­ща, чий­то стро­и­те­лен ма­те­ри­ал е на­п­ра­вен от сла­ма.

По­до­б­ни про­е­к­ти са пра­к­ти­ка в най-на­пре­д­на­ли­те стра­нии, то­ва е и бъ­де­ще­то на ту­ри­з­ма,  ин­фор­ми­ра за „Зна­ме” би­з­не­с­ме­нът То­дор Яна­ки­ев.

Еко­п­ро­ект от то­зи тип в Тър­го­ви­щ­ко се ре­а­ли­зи­ра за пър­ви път.Сгра­да­та е ед­но­фа­мил­на, ще бъ­де по­с­т­ро­е­на в парк „ЮКЯ”, над Во­до­е­ма  вър­ху площ от 75 кв.м.  Гла­в­ни­ят ан­га­жи­мент по ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та ще бъ­де на То­дор „мла­д­ши”, а про­е­к­та е на арх. Сто­ян Але­ков, уто­ч­ни още би­з­не­с­ме­нът Яна­ки­ев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *