ОТЧУЖДАВАТ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА “ХЕМУС”

С ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет за­по­ч­ват да се от­чу­ж­да­ват имо­ти и ча­с­ти от имо­ти – ча­с­т­на со­б­с­т­ве­ност за из­г­ра­ж­да­не на ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла „Хе­мус”, в два уча­с­тъ­ка с об­ща дъл­жи­на 14,18 км спо­ред одо­б­ре­ния по­д­ро­бен ус­т­рой­с­т­вен план и пар­це­ла­рен план за тра­се­то от пъ­тен въ­зел „Бу­хо­в­ци” до на­ча­ло­то на пъ­тен въ­зел „Бе­ло­ко­пи­то­во”.

Имо­ти­те се на­ми­рат в зем­ли­ща­та на се­ла­та Ма­ка­ри­о­пол­с­ко и Бу­хо­в­ци в Об­щи­на Тър­го­ви­ще и на се­ла­та Че­рен­ча и Гра­ди­ще в Об­щи­на Шу­мен.

Сре­д­с­т­ва­та за обе­з­ще­тя­ва­не на со­б­с­т­ве­ни­ци­те са за сме­т­ка на Аген­ция „Пъ­т­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра”. Ре­ше­ни­е­то мо­же да се об­жал­ва пред Вър­хо­в­ния ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд в 14-дне­вен срок от съ­о­б­ща­ва­не­то му на за­ин­те­ре­су­ва­ни­те ли­ца по ре­да на Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но­п­ро­це­су­ал­ния ко­декс. На сай­та на Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Тър­го­ви­ще ще бъ­де съ­з­да­де­на спе­ци­ал­на се­к­ция „Ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла Хе­мус”, в ко­я­то ще се пу­б­ли­ку­ват но­ви­ни и об­раз­ци на до­ку­мен­ти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *