ТЕМИ ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА ОБЩИНСКА СЕСИЯ

На 27 юли 2018 г. от 9.00 ча­са за­по­ч­ва ре­до­в­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще.

Пре­д­ви­де­но е ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент да об­съ­ди и раз­г­ле­да 14 до­к­ла­д­ни то­ч­ки. Сред тях са „По­е­ма­не на кра­т­ко­с­ро­чен дълг от Об­щи­на Тър­го­ви­ще”, „Про­да­ж­ба на об­щин­с­ки по­зем­ле­ни имо­ти, на­хо­дя­щи се в зем­ли­ще­то на об­щи­на Тър­го­ви­ще”,  „От­да­ва­не под на­ем на част от имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”, „Уч­ре­дя­ва­не на без­въз­ме­з­д­но пра­во на по­л­з­ва­не вър­ху зе­ме­дел­с­ка зе­мя за ус­т­рой­ва­не на по­с­то­я­нен пче­лин”, „При­е­ма­не на Спи­сък на сре­ди­щ­ни­те де­т­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща в Об­щи­на Тър­го­ви­ще за уче­б­на­та 2018-2019 г.”  и др.

В на­ча­ло­то на за­се­да­ни­е­то нов об­щин­с­ки съ­ве­т­ник ще по­ло­жи кле­т­ва. А зам.-кме­тът Ва­лен­тин Вел­чев ще пре­д­ло­жи но­ви ус­ло­вия при кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то и на­с­та­ня­ва­не­то в об­щин­с­ко жи­ли­ще, пре­д­ви­де­ни в про­ме­ни­те в На­ре­д­ба­та за об­щин­с­ки­те жи­ли­ща. Част от из­ме­не­ни­я­та в На­ре­д­ба­та са свър­за­ни с въ­ве­ж­да­не­то на де­по­зит при на­е­ма­не­то на об­щин­с­ко жи­ли­ще. Той ще бъ­де в раз­мер на три ме­се­ч­ни на­е­ма, но не по-мал­ко от 60 лв. Су­ма­та ще ос­та­ва ка­то га­ран­ция по из­пъл­не­ние на до­го­во­ра за на­ем. При пре­к­ра­тя­ва­не му, ще бъ­де връ­ща­на, при ус­ло­вие, че ня­ма не­п­ла­те­ни раз­хо­ди, свър­за­ни с по­л­з­ва­не­то на имо­та. От 1 на 3 го­ди­ни се уве­ли­ча­ва пе­ри­о­дът, в кой­то кан­ди­да­ти­те за об­щин­с­ко жи­ли­ще тря­б­ва да са има­ли ад­ре­с­на ре­ги­с­т­ра­ция на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще. Въ­ве­ж­да се и изи­с­к­ва­не­то по­не един от чле­но­ве­те на на­с­та­не­но­то в об­щин­с­ко жи­ли­ще се­мей­с­т­во/до­ма­кин­с­т­во да има бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во.Же­ла­е­щи­те да по­л­з­ват об­щин­с­ки жи­ли­щ­ни имо­ти не тря­б­ва да при­те­жа­ват и жи­ли­ще, ви­ла или иде­ал­ни ча­с­ти от та­ки­ва на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та. Те не тря­б­ва и да са пре­х­вър­ля­ли имо­ти на дру­ги ли­ца и да са пра­ви­ли от­каз от на­с­ле­д­с­т­во през по­с­ле­д­ни­те 10 го­ди­ни. За об­щин­с­ко жи­ли­ще не мо­гат да кан­ди­да­т­с­т­ват и гра­ж­да­ни, ко­и­то при­те­жа­ват дви­жи­мо и не­д­ви­жи­мо иму­ще­с­т­во и па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва по вло­го­ве на об­ща стой­ност над 10000 лв. Кан­ди­да­ти­те не би­ва да имат и за­дъл­же­ния към об­щин­с­кия бю­джет.

За­к­ри­ва­не на Про­фи­ли­ра­на гим­на­зия с изу­ча­ва­не на чу­ж­ди ези­ци „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” гр. Тър­го­ви­ще  е дру­га­та до­к­ла­д­на в за­се­да­ни­е­то, ко­я­то чи­та­те­ли­те ни оча­к­ват с ин­те­рес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *