СЕЛО БЕЗ БЕЗРАБОТИЦА-ТОВА Е МАКАРИОПОЛСКО

На­ри­чат го до­а­йе­на на кме­то­ве­те в Тър­го­ви­щ­ко, тъй ка­то на та­зи по­зи­ция той ве­че е за 6-ти ман­дат. 

Сре­ща­ме се с кме­та на с.Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, Тър­го­ви­щ­ко  Пе­тър Пе­т­ров на ча­ша ка­фе и на раз­дум­ка в цен­тъ­ра на се­ло­то , а край нас пре­ми­на­ват ту сло­во­о­хо­т­ли­ви се­ля­ни, ту про­фу­ча­ват тра­к­то­ри с ре­мар­ке­та, ту ня­кое ку­че се за­вър­ти, за да до­пъл­ни кар­ти­на­та на сел­с­кия пей­заж…

Ве­ро­я­т­но, обе­д­но­то вре­ме пре­д­по­ла­га та­зи сел­с­ка глу­хо­та- на­в­ся­къ­де ти­хо, тук-там про­с­кър­ц­ват ро­ле­ри­те на две­те вну­ч­ки на кме­та Ева и Пре­с­ла­ва, ко­и­то са до­ш­ли за ля­т­на­та ва­кан­ция на се­ло при ба­ба и дя­до. За­по­ч­ва­ме раз­го­вор с най-ак­ту­ал­ния въ­п­рос: ще има ли Ма­ка­ри­о­пол­с­ко обе­ди­не­но учи­ли­ще до 10-ти клас?

-То е ве­че факт, от­к­ри­то е- е от­го­во­рът на г-н Пе­т­ров.- То­ва е не­що мно­го ва­ж­но за бъ­де­ще­то на се­ло­то, ка­то се има пред вид, че ос­вен ин­с­ти­ту­ци­и­те,  ра­мо на на­чи­на­ни­е­то  да­ват и два­ма­та кру­п­ни би­з­не­с­ме­ни: со­б­с­т­ве­ни­кът на ф.МЕ­БЕЛ Стил Ил­ко Или­ев и аг­ро­би­з­не­с­ме­нът от ф.„Аг­ро­е­лит” Бо­жи­дар Ми­тов, ко­и­то мно­го по­ма­гат на се­ло­то ни, а ние пък ще по­мо­г­нем чрез съ­з­да­ва­не на мла­ди ка­д­ри за те­х­ни­те фир­ми.

-Не мо­же да се от­ре­че, че Ма­ка­ри­о­пол­с­ко по­м­ни и дру­ги, по-сил­ни го­ди­ни, но мъ­ч­но­то вре­ме, в ко­е­то се­га вси­ч­ки жи­ве­ем , ка­к­то и ди­а­г­но­за­та на об­ща­та ни бо­лест -„без­па­ри­чи­е­то”,  не­съм­не­но  на­ла­гат своя от­пе­ча­тък и вър­ху жи­во­та тук.

– Г-н Пе­т­ров, кои са по-гла­в­ни­те би­т­ки, ко­и­то Вие сте во­дил, за да ос­та­ва Ма­ка­ри­о­пол­с­ко ед­но „жи­во” се­ли­ще, ко­е­то е дом и пре­пи­та­ние за над 750 ду­ши?

– При нас ня­ма без­ра­бо­ти­ца-все­ки, кой­то е го­ден за ра­бо­та, се е за­х­ва­нал с не­що. В се­ло­то ни има 11 арен­да­то­ра и сел­с­ко­с­то­пан­с­ки про­из­во­ди­те­ли- по­ве­че­то от тях, ос­вен че арен­ду­ват сто­ти­ци дка зе­мя, имат и кра­ве­фер­ми. Сред тях са: Стан­чо Ива­нов, Да­рин Ди­ми­т­ров, Пе­т­ко Ко­с­та­ди­нов и др. В се­ло­то има още 4 кра­ве­фер­ми и 3 ов­це­фер­ми, ча­с­т­ни сто­па­ни с пло­щи с трай­ни на­са­ж­де­ния, изо­б­що, зе­мя­та ни е пло­до­ро­д­на, хо­ра­та са пре­д­п­ри­ем­чи­ви и на­хо­д­чи­ви и с мно­го труд от­с­то­я­ват по­ми­нъ­ка си. На те­ри­то­ри­я­та на се­ло­то още ра­бо­тят Фу­ра­жен за­вод, по­д­ра­з­де­ле­ние на Ме­бел Стил-2, ман­д­ра ХА­ДАТ  ООД. Вси­ч­ко то­ва съ­з­да­ва ра­бо­та за сто­па­ни­те на Ма­ка­ри­о­пол­с­ко,  за­дър­жа ги тук.

-Хо­ра­та, с ко­и­то раз­го­ва­ря­х­ме, мно­го се хва­лят, че ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ е до­б­ли­же­на до тях, че има сел­с­ки ме­ди­цин­с­ки пункт с ле­кар­с­ка пра­к­ти­ка, до­б­ри ду­ми чу­х­ме и за д-р Мла­ден Рай­ко­в­с­ки ка­то от­ли­чен ди­а­г­но­с­тик и ле­кар, кой­то се вслу­ш­ва в бо­ле­ж­ки­те на сво­и­те па­ци­ен­ти.

-Да, по­ло­жи­х­ме мно­го уси­лия, то си бе­ше го­ля­ма бор­ба се­ло­то ни да има ле­кар­с­ка пра­к­ти­ка, а от око­ло 15 г. при нас е на­з­на­чен ка­то ли­чен ле­кар д-р Мла­ден Рай­ко­в­с­ки- в не­го­во ли­це има­ме един го­лям про­фе­си­о­на­лист, ди­а­г­но­с­тик, кой­то мно­го по­ма­га на на­ши­те хо­ра.

-Ус­пе­ли сте да удър­жи­те и да за­па­зи­те още Со­ци­ал­ния па­т­ро­наж, де­т­с­ка­та гра­ди­на, чи­та­ли­ще­то, ви­дях, че се ре­мон­ти­ра и цър­ко­в­ни­ят храм…А вси­ч­ки те­зи ин­с­ти­ту­ции при­ба­вят „жи­вот” на вся­ко ед­но се­ло…

-Ка­к­во е ед­но се­ло без учи­ли­ще и де­т­с­ка гра­ди­на, без цър­к­ва?!… Не ви­на­ги оба­че мо­жем да за­дър­жим де­ца­та, тъй ка­то тръ­г­нат ли­да из­ли­зат ро­ди­те­ли­те на­вън или в чу­ж­би­на, де­ца­та са след тях. 21 де­ца в учи­ли­щ­на въз­раст от­па­д­на­ха по­с­ле­д­на­та го­ди­на по те­зи при­чи­ни. За­се­га учи­ли­ще­то ни на­б­ро­я­ва око­ло сто­ти­на де­ца, в де­т­с­ка­та гра­ди­на са око­ло 40, но тук во­дят де­ца и от Пре­сяк, Буй­но­во, Бу­хо­в­ци, Ми­ро­вец…Кол­ко­то до Со­ци­а­лен па­т­ро­наж, при нас все­ки­д­не­в­но се го­т­ви хра­на за око­ло  80 ду­ши, вклю­чи­тел­но и за жи­те­ли от Бу­хо­в­ци и Ми­ро­вец. Да, цър­к­ва­та е в ре­монт, кой­то, на­дя­ва­ме се да при­к­лю­чи до ок­том­в­ри, за хра­мо­вия й пра­з­ник „Св.Ди­ми­тър Со­лун­с­ки”.

-Кой е най-го­ле­ми­ят про­б­лем се­га  пред кме­та П.Пе­т­ров?

-Про­б­ле­мът с ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та-той е „би­чът” за се­ло­то. Мно­го би мо­г­ло да се же­лае в то­ва от­но­ше­ние и със съ­дей­с­т­ви­е­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, ко­и­то мно­го ни по­ма­гат и по­д­к­ре­пят, се пра­ви вси­ч­ко въз­мо­ж­но за бла­го­то на на­ше­то се­ло.

-Ка­же­те, ка­к­ви  при­до­би­в­ки би­ха мо­г­ли да оча­к­ват  най-мла­ди­те и най-въз­ра­с­т­ни­те жи­те­ли на Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, и то в най-ско­ро вре­ме?

-Иде­я­та, на ко­я­то най-мно­го дър­жа, е да ку­пим ста­ра­та сла­д­кар­ни­ца/ тя е со­б­с­т­ве­ност на РПК/ и там да из­г­ра­дим Пен­си­о­нер­с­ки клуб за на­ши­те хо­ра в тре­та­та въз­раст, ко­и­то на­б­ро­я­ват око­ло 80 ду­ши. Кол­ко­то до мла­ди­те, про­е­к­тът ни е за об­ла­го­ро­дя­ва­не и въз­с­та­но­вя­ва­не на пар­ка в цен­тъ­ра на се­ло­то с бе­се­д­ка, ба­с­ке­т­бол­но иг­ри­ще и ме­с­та за со­ци­ал­ни кон­та­к­ти  и от­дих на мла­ди и ста­ри. На­дя­вам се, в бли­з­ки­те ме­се­ци вси­ч­ко то­ва да се слу­чи…

-А ние ще до­й­дем да ви­дим кое до­къ­де е сти­гн­на­ло в пър­ва­та съ­бо­та от м.ок­том­в­ри, ко­га­то в Ма­ка­ри­о­пол­с­ко се про­ве­ж­да тра­ди­ци­он­ни­ят пра­з­ник на ба­ни­ца­та…

Бла­го­дар­ност за по­ка­на­та на се­к­ре­та­ря на чи­та­ли­ще­то Ве­ли­ч­ка Ива­но­ва, за ко­я­то спе­ци­ал­но ще раз­ка­жем в един от сле­д­ва­щи­те ни  бро­е­ве.

Раз­го­ва­ря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *