НОВА ИЗЛОЖБА НА ЦОНЧО ДЕНЕВ

„Ма­ги­я­та на ту­ша. 150 фан­та­зии с туш” – та­ка бе оза­г­ла­вил но­ва­та си из­ло­ж­ба ху­до­ж­ни­кът Цон­чо Де­нев.

В при­съ­с­т­ви­е­то на най-бли­з­ки­те си при­я­те­ли, се­мей­с­т­во­то, ко­ле­ги, об­ще­с­т­ве­ни­ци и го­с­ти той пре­д­с­та­ви твор­би­те, съ­би­ра­ни в про­дъл­же­ние на две го­ди­ни, по­с­ве­те­ни на не­о­би­к­но­ве­на­та те­х­ни­ка.

Из­ло­ж­бе­на­та за­ла на ХГ „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в Тър­го­ви­ще бе пъл­на с по­чи­та­те­ли на ху­до­ж­ни­ка, до­ш­ли спе­ци­ал­но да го по­з­д­ра­вят за по­во­да. Сред тях бя­ха и гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, зам.-кме­то­ве­те Еми­не Яку­бо­ва и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и др.

От Фран­ция пък за из­ло­ж­ба­та при­с­ти­г­на ед­но от вдъ­х­но­ве­ни­я­та на ху­до­ж­ни­ка – Мар­че­ла-Ва­си­ле­на Ди­ми­т­ро­ва, ко­я­то по­з­д­ра­ви гра­фи­ка и вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с кра­си­во тан­цо­во из­пъл­не­ние. А ка­к­во ка­за Цон­чо Де­нев за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме” – че­те­те в сле­д­ва­щи­те ре­до­ве.

-Се­д­мо по­ред ху­до­же­с­т­ве­но от­к­ро­ве­ние пре­д­с­та­вя­те на сво­я­та пу­б­ли­ка, то­зи път оба­че в ед­на раз­ли­ч­на ма­гия – та­зи на ту­ша. Ка­к­во раз­к­ри­ва­те от не­го в те­зи 150 фан­та­зии от на­с­то­я­ща­та из­ло­ж­ба?

-Ту­шът се ока­за един мно­го ин­те­ре­сен ма­те­ри­ал, не­с­тан­дар­тен. Опи­тах се да ек­с­пе­ри­мен­ти­рам, раз­ши­ря­вай­ки те­х­но­ло­ги­ч­ния ди­а­па­зон на из­раз­ни­те сре­д­с­т­ва, с ко­и­то ра­бо­тя. То­ва, ко­е­то ми се ис­ка да пре­дам на лю­би­те­ли­те на из­ку­с­т­во­то е ед­но­в­ре­мен­но усе­ща­не за ця­ло­то и де­тай­ла.

-През вси­ч­ки го­ди­ни, в ко­и­то тво­ри­те, ка­к­во про­во­ки­ра фан­та­зи­я­та Ви? От ка­к­во се вдъ­х­но­вя­ва­те?

-Же­ла­ни­е­то и стре­ме­жът да се пра­вят ху­ба­ви не­ща, но­ви кар­ти­ни, из­ку­с­т­во с ед­на ду­ма. Оби­к­но­ве­но ра­бо­тя на ти­хо, след се­дем ча­са ве­чер­та, ко­га­то де­нят при­ти­х­ва. То­га­ва най-сил­но емо­ци­я­та съ­пъ­т­с­т­ва моя твор­че­с­ки про­цес.

-От­к­ри­ва­не­то на из­ло­ж­бата съ­в­па­да и с ро­ж­де­ния Ви ден, не­ка ви­на­ги ула­вя­те ма­ги­я­та на из­ку­с­т­во­то, да я пре­да­ва­те на окол­ни­те, да из­ра­зя­ва­те се­бе си и емо­ци­и­те си чрез вся­ка твор­ба! А Вие ка­к­во си по­же­ла­х­те?

-Мно­го бла­го­да­ря! /усмихва се/ Аз си по­же­ла­вам здра­ве и още но­ви кар­ти­ни.Здра­ве и обич към из­ку­с­т­во­то по­же­ла­вам и на ва­ши­те чи­та­те­ли!

Ин­тер­вю на Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *