НАЕСЕН БОЛНИЦАТА С НОВА ПРИДОБИВКА

След ка­то на свое из­вън­ре­д­но за­се­да­ние Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Тър­го­ви­ще да­де съ­г­ла­сие да се да­рят 1 000 кв.м. ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност от сгра­да здра­в­но за­ве­де­ние за вклю­ч­ва­не в ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект по ОП”Ре­ги­о­ни в ра­с­теж”, по­тър­си­х­ме мне­ни­е­то на ог­ла­вя­ва­щи­ят МБАЛ-Тър­го­ви­ще д-р Иван Све­тул­ков за по-на­та­тъ­ш­но­то раз­ви­тие на про­е­к­та.

В мо­мен­та той е на етап съ­г­ла­су­ва­не с раз­ли­ч­ни­те ин­с­тан­ции – В и К, Енер­го про, РЗИ и др., вне­сен е и в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то за из­бор на из­пъл­ни­тел. Оча­к­ва се ре­мон­т­ни­те ра­бо­ти за из­г­ра­ж­да­не­то на Цен­тъ­ра за спе­ш­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ да за­по­ч­нат през есен­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *