НАД 30 ДЕЦА ГОСТУВАХА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ПОЛИЦАИ

Сгра­да­та на РУ-Тър­го­ви­ще бе ог­ла­се­на за из­ве­с­т­но вре­ме от жи­з­не­ра­до­с­т­на де­т­с­ка гъл­ча­ва и мно­го ус­ми­в­ки.

От ръ­ко­во­д­с­т­во­то  на уп­ра­в­ле­ни­е­то с удо­вол­с­т­вие при­е­ха пре­д­ло­же­ни­е­то да се сре­щ­нат с де­ца от об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър „Ус­ми­в­ки” в Тър­го­ви­ще. Та­ка  32 де­ца на въз­раст от 7 до 9 го­ди­ни за­е­д­но с три­ма свои пре­по­да­ва­те­ли, за пръв път вля­зо­ха в сгра­да­та, во­де­ни от го­ля­мо­то си же­ла­ние да на­у­чат по­ве­че за про­фе­си­я­та по­ли­цай.

Де­ца­та и те­х­ни­те учи­те­ли бя­ха по­с­ре­щ­на­ти и при­д­ру­жа­ва­ни от по­ли­цей­с­ки ин­с­пе­к­тор Вла­ди­мир Вър­ба­нов и мла­д­ши по­ли­цей­с­ки ин­с­пе­к­тор Га­ли­на Ге­ор­ги­е­ва, слу­жи­те­ли в гру­па „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” на уп­ра­в­ле­ни­е­то. И мо­же би за­що­то и два­ма­та слу­жи­те­ли са уни­фор­ме­ни, раз­го­во­рът за­по­ч­на имен­но с по­ли­цей­с­ка­та уни­фор­ма – ка­к­ви ат­ри­бу­ти вклю­ч­ва тя, ка­к­во я от­ли­ча­ва от фор­ме­ни­те об­ле­к­ла на дру­ги ин­с­ти­ту­ции. По­ли­цей­с­ки­те ин­с­пе­к­то­ри им по­ка­за­ха по­мо­щ­ни­те сре­д­с­т­ва, ко­и­то из­по­л­з­ват слу­жи­те­ли­те на ре­да – стоп-пал­ки, ка­с­ки, щи­то­ве, бро­не­жи­ле­т­ки, а го­с­ти­те им по­лу­чи­ха въз­мо­ж­ност да се сни­мат с ня­кои от тях. Де­ца­та ви­дя­ха по­ме­ще­ни­я­та за раз­пит, за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на по­ли­цей­с­ка за­к­ри­ла, ка­к­то и те­зи за за­дър­жа­не на из­вър­ши­те­ли на пра­во­на­ру­ше­ния. Те с ин­те­рес раз­г­ле­да­ха и па­т­рул­ния по­ли­цей­с­ки ав­то­мо­бил, ка­то осо­бе­но лю­бо­пи­т­но за тях бе то­ва, ко­е­то го от­ли­ча­ва от ос­та­на­ли­те ав­то­мо­би­ли – спе­ци­ал­на­та зву­ко­ва и све­т­лин­на си­г­на­ли­за­ция. Обя­с­не­но им бе ка­к­ви са дей­с­т­ви­я­та на слу­жи­те­ли­те на ре­да при спи­ра­не на ав­то­мо­бил на пъ­тя и при из­вър­ш­ва­не на по­ли­цей­с­ка про­вер­ка. В хо­да на раз­го­во­ра  ня­кои от го­с­ту­ва­щи­те де­ца спо­де­ли­ха, че ме­ч­та­ят, ка­то по­ра­с­нат, да ста­нат и те по­ли­цаи, и се за­ин­те­ре­су­ва­ха как мо­же да ре­а­ли­зи­рат та­зи си ме­ч­та.

“Из­к­лю­чи­тел­но сме бла­го­дар­ни на по­ли­цей­с­ки­те слу­жи­те­ли за въл­ну­ва­ща­та сре­ща. Те бя­ха  мно­го ми­ли с де­ца­та, ко­и­то на­у­чи­ха от тях, че за да си по­ли­цай, ос­вен да бъ­деш смел, тря­б­ва да си и до­бър чо­век. И ве­че по­ве­че­то ме­ч­та­ят да ста­нат та­ки­ва.” – за­я­ви г-жа Хра­б­ро­ва, ръ­ко­во­ди­тел на цен­тъ­ра.

Ани Кръ­с­те­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *