КАЛКУЛАТОР НА ЗАГУБИТЕ

С кал­ку­ла­тор на за­гу­би­те все­ки мо­же да из­чи­с­ли кол­ко би за­гу­бил в сле­д­ва­щи­те 30 го­ди­ни, ако се оси­гу­ря­ва на по-ни­сък от ре­ал­ния си до­ход.

Со­ф­ту­е­рът е до­с­тъ­пен на ин­тер­нет стра­ни­ца­та www.zaplatavplik.bg и до мо­мен­та е из­по­л­з­ван над 4 200 пъ­ти. Кал­ку­ла­то­рът по­з­во­ля­ва, след по­пъл­ва­не на дан­ни за дей­с­т­ви­тел­ния и де­к­ла­ри­ран до­ход, все­ки да раз­бе­ре кол­ко сре­д­с­т­ва ня­ма да по­лу­чи в бъ­де­ще под фор­ма­та на не­из­п­ла­те­ни сре­д­с­т­ва от бол­ни­ч­ни, май­чин­с­т­во, обе­з­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца, ка­к­то и пен­сии. Най-го­лям ин­те­рес со­ф­ту­е­рът пре­ди­з­ви­к­ва сред по­т­ре­би­те­ли на въз­раст ме­ж­ду 18 и 34 го­ди­ни. 61 % от по­се­ти­те­ли­те на сай­та по­па­дат в то­зи ди­а­па­зон, а 54 % от тях са мъ­же.

 Кал­ку­ла­то­рът е из­ра­бо­тен съ­в­ме­с­т­но от ек­с­пер­ти на НАП и НОИ, за да по­д­к­ре­пи кам­па­ни­я­та на при­хо­д­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция сре­щу ук­ри­ва­не­то на част от тру­до­ви­те въз­на­г­ра­ж­де­ния на на­е­ти­те ли­ца. Ини­ци­а­ти­ва­та на НАП се осъ­ще­с­т­вя­ва и със съ­дей­с­т­ви­е­то и на Из­пъл­ни­тел­на аген­ция „Гла­в­на ин­с­пе­к­ция по тру­да”, Ми­ни­с­тер­с­т­во на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, син­ди­ка­ти­те, го­ле­ми­те ра­бо­то­да­тел­с­ки и бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции.                   НАП

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *