ДЕТСКИ СМЯХ – ВАКАНЦИЯ – ЛЯТО

Ля­т­но пар­ти на от­к­ри­то за де­ца ор­га­ни­зи­ра­ха ро­ди­те­ли от Тър­го­ви­ще. Ини­ци­а­ти­ва­та е из­ця­ло с до­б­ро­вол­че­с­ки ха­ра­к­тер, а гла­в­на­та идея на ро­ди­те­ли­те е да за­ра­д­ват с не­що ин­те­ре­с­но и раз­ли­ч­но де­ца­та от гра­да през ля­то­то.

Ор­га­ни­за­то­ри­те бя­ха пре­д­ви­ди­ли за­ба­в­ни иг­ри за сво­и­те го­с­ти от вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи. С пе­с­ни, тан­ци, сним­ки, ус­ми­в­ки и по­зи­ти­в­но на­с­т­ро­е­ние бя­ха из­пъл­не­ни але­и­те пред Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов”, а за­ва­ле­ли­ят дъжд мал­ко пре­ди на­ча­ло­то на тър­же­с­т­во­то още по­ве­че ам­би­ци­ра де­ца­та за иг­ри и за­ка­ч­ки. Лю­би­ми­те ани­ма­ци­он­ни ге­рои – Ми­ки и Ми­ни Ма­ус пък бя­ха сред ат­ра­к­ци­и­те на пра­з­ни­ка.

„Ус­пя­х­ме да по­ка­жем, че за­д­ру­ж­но, с об­ща идея и уси­лия, мо­жем да на­п­ра­вим не­що кра­си­во за де­ца­та и то без­п­ла­т­но. Все­ки един от ро­ди­те­ли­те, от ко­и­то тръ­г­на иде­я­та, до­при­не­се с ка­к­во­то мо­же, за да на­п­ра­вим ля­т­но­то пар­ти за мал­чу­га­ни­те. А ка­то ви­ж­да­ме вси­ч­ки те­зи ли­ца, ог­ре­ни с ус­ми­в­ки, то­ва въл­не­ние и ис­к­рен смях ни се ис­ка да на­п­ра­вим за­ба­ва­та тра­ди­ция и по-че­с­то да ор­га­ни­зи­ра­ме та­ки­ва по­да­ръ­ци за де­ца­та”, ко­мен­ти­ра ед­на от да­ми­те, ини­ци­и­ра­ли съ­би­ти­е­то. 

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Сн.:Не­ве­на Ста­ни­ми­ро­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *