ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКРИТИЯТА НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­зи­те по­ка­за­ха уни­кал­на кръщелня

В пър­ва­та си пре­с­кон­фе­рен­ция за ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018 ръ­ко­во­ди­те­ли­те на раз­ко­п­ки­те в Дре­в­ния град Ми­си­о­нис проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха мя­с­то­то, къ­де­то в ми­на­ло­то са пра­ви­ли кръ­ще­не­та на въз­ра­с­т­ни хо­ра.

„На­ми­ра­ме се в т.нар. ба­п­ти­с­те­рия /кръ­щел­ня/  – то­ва е уни­кал­но съ­о­ръ­же­ние, без вся­ка­к­ви жур­на­ли­с­ти­че­с­ки пре­у­ве­ли­че­ния”, ка­за пред ме­ди­и­те проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров. Той раз­ка­за, че на­хо­д­ка­та е от­к­ри­та още по вре­ме­то на ба­ща му проф. Ди­ми­тър Ов­ча­ров /през 1964 г./, но то­га­ва е би­ла за­т­ру­па­на, по­ра­ди ли­п­са на въз­мо­ж­ност за кон­сер­ва­ция. Въ­п­ре­ки го­ле­мия брой има­няр­с­ки на­бе­зи на Ми­си­о­нис през го­ди­ни­те, по­ме­ще­ни­е­то, по ду­ми­те на про­фе­со­ра, е до­б­ре за­па­зе­но. Раз­би­то е из­то­ч­но­то стъл­би­ще на кръ­щел­ня­та, т.нар. пи­с­ци­на – ба­сейн, в кой­то се из­вър­ш­вал ри­ту­а­лът.

„Тук по­с­ле­до­ва­те­ли­те на апо­с­тол Ан­д­рей Пър­во­з­ва­ний са кръ­ща­ва­ли ези­ч­ни­ци­те от дне­ш­на Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия А да­ти­ро­в­ка­та на ба­п­ти­с­те­рия е от пър­ва­та по­ло­ви­на на VI век, за ко­е­то сви­де­тел­с­т­ва на­ме­ре­на­та в ма­зил­ка­та на по­ме­ще­ни­е­то мо­не­та на Юс­ти­ни­ян Ве­ли­ки “, обя­с­ни проф.Ов­ча­ров.

Ин­те­ре­с­но­то при то­га­ва­ш­ни­те кръ­ще­не­та би­ло то­ва, че ези­ч­ни­кът ид­вал от за­пад, сли­зал по стъл­би­те на ба­п­ти­с­те­рия, след ко­е­то стъ­п­вал в пи­с­ци­на­та (ба­сей­на) и сто­ял из­п­ра­вен, до­ка­то трае са­ми­ят ри­ту­ал. А след не­го из­ли­зал на из­ток ве­че ка­то хри­с­ти­я­нин. Са­мо­то съ­о­ръ­же­ние е из­г­ра­де­но от ту­х­ли, за ко­е­то е из­по­л­з­ван ка­че­с­т­вен хо­ро­сан и де­бел слой хи­д­ро­фо­б­на ма­зил­ка, ко­я­то не по­з­во­ля­ва на во­да­та да раз­ло­жи ос­но­ви­те. „След ця­ло­с­т­но­то въз­с­та­но­вя­ва­не на съ­о­ръ­же­ни­е­то, то ще бъ­де по­к­ри­то със стъ­к­ло, за да мо­же да се гле­да от­с­т­ра­ни”, обя­с­ни още ръ­ко­во­ди­те­лят на раз­ко­п­ки­те. „Пло­чи­те, с ко­и­то е из­г­ра­ден ба­п­ти­с­те­рия са до­не­се­ни от до­ли­на­та на ре­ка Вра­на, ко­е­то по­т­вър­ж­да­ва още един път на­ша­та те­о­рия, че гра­дът е въз­ни­к­нал по по­ре­чи­е­то и по-къ­с­но през 6 век се офор­мя в то­зи вид”, ка­за пред жур­на­ли­с­ти­те ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев.

По ду­ми­те му, до­с­та зна­чи­мо за то­зи пе­ри­од на Ми­си­о­нис е то­ва, че три епи­с­ко­п­с­ки ба­зи­ли­ки са дей­с­т­ва­ли по ед­но и съ­що вре­ме в то­га­ва­ш­ния град. Проф.Ов­ча­ров при­по­м­ни още, че фи­нан­си­ра­не­то за та­з­го­ди­ш­ни­те раз­ко­п­ки на кре­по­ст­та е в раз­мер на 150 000 лв., 100 000 от ко­и­то – дър­жа­в­на су­б­си­дия, 30 000 лв. от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и 20 000 лв. – от спон­со­ри и да­ре­ния. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та ста­на яс­но още, че ве­че има ре­ше­ние на ме­ж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия за пре­х­вър­ля­не­то на со­б­с­т­ве­но­ст­та на Ми­си­о­нис от дър­жа­в­на в об­щин­с­ка. Към мо­мен­та ос­вен ма­ща­б­ни­те раз­ко­п­ки на кре­по­ст­та, те­че и уси­ле­на кон­сер­ва­тор­с­ка дей­ност.

„Ми­си­о­нис е един от сим­во­ли­те на на­шия град, мо­же би най-го­ле­ми­ят. Кре­по­ст­та ве­че е обя­ве­на за ис­то­ри­че­с­ки обект с на­ци­о­нал­но зна­че­ние, ко­е­то има мно­го го­ля­мо зна­че­ние за нас”, ка­за гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, из­ра­зя­вай­ки на­де­ж­да­та, че те­пър­ва се оча­к­ват още до­б­ри въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ви­тие на ту­ри­с­ти­че­с­кия обект.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *