НЕВЕНА ПЕЙКОВА С НОВА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН

В раз­га­ра на ля­то­то Не­ве­на Пей­ко­ва за­ра­д­ва фе­но­ве­те си с но­во му­зи­кал­но пар­че. Пе­сен­та „По­бър­к­вам” е де­ло на Пре­с­лав Бо­ри­с­ла­вов – Presley, с ко­го­то мла­да­та пе­ви­ца си пар­т­ни­ра в син­гъ­ла. Тър­го­ви­щ­ко­то да­ро­ва­ние Не­ве­на Пей­ко­ва от­но­во оча­ро­ва със звън­кия си глас и ин­те­ре­с­но­то из­лъ­ч­ва­не. Мо­дер­но поп зву­че­не, ре­т­ро ви­де­о­к­лип и но­ва­тор­с­т­во – то­ва е на­ша­та Не­ве­на. Ви­на­ги раз­ли­ч­на, но със свой со­б­с­т­вен стил.

„Бла­го­да­ря на Пре­с­лав за вя­ра­та в мен, за ра­бо­та­та и при­я­тел­с­т­во­то. За мен той е един от най-до­б­ри­те гла­со­ве, кой­то съм чу­ва­ла. Оби­чам то­ва пар­че! На­дя­вам се и вие да го за­о­би­ча­те”, спо­де­ли Не­ве­на при пре­д­с­та­вя­не­то на но­ва­та си пе­сен.

Са­мо за ня­кол­ко дни ви­де­о­то на „По­бър­к­вам” е гле­да­но бли­зо 18 000 пъ­ти. Те­пър­ва пе­сен­та ще се из­ка­ч­ва в ле­т­ни­те кла­са­ции за бъл­гар­с­ка му­зи­ка. По­же­ла­ва­ме на Не­ве­на и „По­бър­к­вам” ус­пех, оча­к­вай­ки с не­тър­пе­ние вси­ч­ки­те й но­ви про­е­к­ти.              

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *