ЕМИЛ ЧАУШЕВ Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ

Уп­ра­ви­те­лят на дру­же­с­т­во­то за ко­ра­б­но и про­ми­ш­ле­но еле­к­т­ро­о­бо­ру­д­ва­не „Уни­ел” – Емил Ча­у­шев, е но­ви­ят пре­зи­дент на Ро­та­ри клуб Тър­го­ви­ще. Той пое по­с­та от Ата­нас Ца­нев, кой­то ръ­ко­во­ди ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на ор­га­ни­за­ци­я­та в по­с­ле­д­на­та ед­на го­ди­на.

Вся­ка го­ди­на по то­ва вре­ме Ро­та­ри клуб из­би­ра нов пре­зи­дент. На пра­к­ти­ка вся­ка ини­ци­а­ти­ва, по­де­та от пре­ди­ш­ния пре­зи­дент, се ре­а­ли­зи­ра от не­го­вия на­с­ле­д­ник. Та­ка на Емил Ча­у­шев ще се на­ло­жи да до­вър­ши за­по­ч­на­то­то об­но­вя­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­кия за­с­лон в ме­с­т­но­ст­та „Пар­ка” и дру­ги об­ще­с­т­ве­но­з­на­чи­ми про­е­к­ти.

Ата­нас Ца­нев: „Дре­в­ни­те гър­ци са ка­за­ли, че съ­вет и по­мощ, ко­га­то не са по­и­с­ка­ни  не се да­ват, но при­я­те­лю, гле­дай до есен­та да свър­шим не­що, за­що­то през про­лет­та ня­ма ни­ка­к­во вре­ме, за да мо­жем да от­че­тем свър­ше­но­то.”

Емил Ча­у­шев ка­за, че ро­та­ри­ан­ци­те в гра­да из­п­ра­щат ед­на мно­го до­б­ра ро­та­ри­ан­с­ка го­ди­на и из­ра­зи на­де­ж­да сле­д­ва­ща­та да бъ­де още по-ус­пе­ш­на. За­то­ва той по­и­с­ка по­д­к­ре­па­та на вси­ч­ки при­я­те­ли от Ро­та­ри клуб Тър­го­ви­ще, с чи­я­то по­мощ да за­вър­шат за­по­ч­на­ти­те про­е­к­ти. На при­я­тел­с­ка­та сре­ща в на­ча­ло­то на юли се от­бе­ля­з­ва на­ча­ло­то на но­ва­та ро­та­ри­ан­с­ка го­ди­на и се из­вър­ши ри­ту­а­ла по тър­же­с­т­ве­но­то пре­да­ва­не на огър­ли­ца­та на но­вия 18-ти пре­зи­дент.

Емил Ча­у­шев е член на Ро­та­ри Тър­го­ви­ще от 2009 г. Ро­ден е през 1960 г., се­ме­ен, с две де­ца.

Де­ни­с­ла­ва

Ата­на­со­ва

Сн: Ко­льо Ко­лев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *