ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ С ПОКАНА ЗА СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ

От пре­с­ти­жен фол­к­ло­рен фо­рум се за­вър­на Фол­к­лор­ни­ят съ­с­тав „Тра­кий­с­ко на­с­т­ро­е­ние” към Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Кап.Пе­т­ко вой­во­да”-Тър­го­ви­ще. Те уча­с­т­ва­ха в Ев­ро­пей­с­кия шам­пи­о­нат по фол­к­лор „Ев­ро­фолк 2018″, съ­б­рал ова­ци­и­те на пу­б­ли­ка­та в гр.По­мо­рие и ку­рор­та „Све­ти Влас”.

За­вър­на­ха се с ме­дал, ди­п­лом Ев­ро­пей­с­ки шам­пи­о­ни и ди­п­лом ла­у­ре­а­ти на 10-я ев­ро­пей­с­ки шам­пи­о­нат по фол­к­лор „Ев­ро­фолк 2018″. -Пре­д­с­та­ви­х­ме се пре­к­ра­с­но-спо­де­ли ръ­ко­во­ди­тел­ка­та на гру­па­та Ма­рия Йо­в­че­ва при го­с­ту­ва­не­то й  ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме”.

Пре­д­с­та­ви­х­ме част от оби­чая Ене­ьо­в­ден с пъ­с­тър цве­тен ве­нец , ком­по­зи­ци­я­та мно­го се ха­ре­са на пу­б­ли­ка­та. Вто­ра­та ве­чер про­г­ра­ма­та ни съ­що мно­го се ха­ре­са на пу­б­ли­ка­та-то­га­ва пре­д­с­та­ви­х­ме гер­дан от  тра­кий­с­ки пе­с­ни и хо­ра с ефе­к­тен за­вър­шек – две от на­ши­те же­ни из­ля­зо­ха с бъл­гар­с­ка пи­та хляб и с ог­ром­на ко­ш­ни­ца пло­до­ве и ро­зи,сим­во­ли­зи­ра­щи на­ше­то тра­ди­ци­он­но пло­до­ро­дие. Ста­на­х­ме лю­бим­ци на пу­б­ли­ка­та, ха­ре­са­ха ни мно­го мо­же би за­ра­ди ра­д­ви­же­ни­те ни тан­ци, за­ра­ди пре­к­ра­с­ни­те ни ко­с­тю­ми, об­си­па­ха ни с ап­ло­ди­с­мен­ти. За­вър­на­х­ме се ща­с­т­ли­ви и удо­в­ле­т­во­ре­ни, а по­ка­на­та ни за све­то­в­ния фе­с­ти­вал ни за­ра­д­ва и сти­му­ли­ра още по­ве­че, за­вър­ши раз­ка­за си Ма­рия Йо­в­че­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *