Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Александър Стамболийски“

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от ул. „Александър Стамболийски“. Отсечката е от кръстовището с бул. „Митрополит Андрей“ до Комплекса за здравни и социални услуги в Търговище и е с дължина от 500 метра. Рехабилитацията е заложена в  капиталовата програма на Общината за 2018 г. Продължете да четете Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Александър Стамболийски“

ДЕТСКО ПАРТИ КРАЙ БОРОВО ОКО

Ро­ди­те­ли до­б­ро­вол­ци ре­ши­ха да за­ра­д­ват вси­ч­ки де­ца от Тър­го­ви­ще с без­п­ла­т­но Де­т­с­ко пар­ти, ко­е­то ще бъ­де ор­га­ни­зи­ра­но на 20 юли, пе­тък от 17:00 ча­са на Але­я­та на за­на­я­ти­те на Бо­ро­во око. Пре­д­ви­ж­дат се мно­го при­я­т­ни из­не­на­ди, иг­ри, тан­ци и за­ба­в­ле­ния. Продължете да четете ДЕТСКО ПАРТИ КРАЙ БОРОВО ОКО

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКРИТИЯТА НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­зи­те по­ка­за­ха уни­кал­на кръщелня

В пър­ва­та си пре­с­кон­фе­рен­ция за ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018 ръ­ко­во­ди­те­ли­те на раз­ко­п­ки­те в Дре­в­ния град Ми­си­о­нис проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха мя­с­то­то, къ­де­то в ми­на­ло­то са пра­ви­ли кръ­ще­не­та на въз­ра­с­т­ни хо­ра. Продължете да четете ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКРИТИЯТА НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

НЕВЕНА ПЕЙКОВА С НОВА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН

В раз­га­ра на ля­то­то Не­ве­на Пей­ко­ва за­ра­д­ва фе­но­ве­те си с но­во му­зи­кал­но пар­че. Пе­сен­та „По­бър­к­вам” е де­ло на Пре­с­лав Бо­ри­с­ла­вов – Presley, с ко­го­то мла­да­та пе­ви­ца си пар­т­ни­ра в син­гъ­ла. Тър­го­ви­щ­ко­то да­ро­ва­ние Не­ве­на Пей­ко­ва от­но­во оча­ро­ва със звън­кия си глас и ин­те­ре­с­но­то из­лъ­ч­ва­не. Мо­дер­но поп зву­че­не, ре­т­ро ви­де­о­к­лип и но­ва­тор­с­т­во – то­ва е на­ша­та Не­ве­на. Ви­на­ги раз­ли­ч­на, но със свой со­б­с­т­вен стил. Продължете да четете НЕВЕНА ПЕЙКОВА С НОВА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН

ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНАДА

Са­мо пре­ди дни се за­вър­на­х­ме от ед­но чу­де­с­но пъ­те­ше­с­т­вие до Ка­на­да. Ог­ром­на стра­на, раз­по­ла­га­ща се от Ат­лан­ти­че­с­ки оке­ан на из­ток до ти­хи оке­ан на за­пад, и до Аля­с­ка и се­ве­рен ле­до­вит оке­ан на се­вер. Ос­но­в­на­та част от на­се­ле­ни­е­то – 77% жи­вее по про­те­же­ние на юж­на­та й су­хо­пъ­т­на гра­ни­ца със САЩ, ко­я­то е дъл­га 6400 км, за­ра­ди бла­го­п­ри­я­т­ния кли­мат. Продължете да четете ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНАДА

УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ “КАПАНЦИ” ОТ САДИНА В ПЪРВИЯ ЕТНО ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЧЕРГА”

В на­ча­ло­то на юли се съ­с­тоя пър­ви­ят Ет­но фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Чер­га”-Пли­с­ка 2018. Кул­тур­но­то съ­би­тие съ­б­ра 16 фол­к­лор­ни съ­с­та­ва от раз­ли­ч­ни ет­но­си: бъл­га­ри, ка­ра­ка­ча­ни, али­а­ни, ба­на­т­с­ки бъл­га­ри, ру­с­на­ци, мо­ха­ме­да­ни, тур­ци, ро­ми, по­ма­ци и др.- до­с­та­тъ­ч­но ша­ре­ни, за да се по­ка­же ет­ни­че­с­ка­та пъ­с­т­ро­та на бъл­гар­с­кия на­род. Продължете да четете УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ “КАПАНЦИ” ОТ САДИНА В ПЪРВИЯ ЕТНО ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЧЕРГА”

ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТОВЕ ОТ НЕЗАБРАВИМИЯ ПРОФ. Д-Р ГАНЧО ПАПУРОВ

Г-жо Ав­ра­мо­ва, на­с­ко­ро, при от­бе­ля­з­ва­не 40 дни от кон­чи­на­та на проф. д-р Ган­чо Па­пу­ров, сред не­го­ви бли­з­ки, по­з­на­ти, съ­ра­т­ни­ци Вие по мно­го ин­те­ре­сен на­чин раз­ка­за­х­те за ед­на не­по­з­на­та /по­не за ня­кои от нас/ чер­та в ха­ра­к­те­ра на та­зи на­и­с­ти­на ен­ци­к­ло­пе­ди­ч­на ли­ч­ност, а имен­но- да­ре­ни­те от ве­щи на тър­го­ви­щ­кия Ис­то­ри­че­с­ки му­зей. Спо­де­ле­те  на­к­ра­т­ко ис­то­ри­я­та с из­ва­де­ния кур­шум от ра­не­ния вой­ник.  Продължете да четете ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТОВЕ ОТ НЕЗАБРАВИМИЯ ПРОФ. Д-Р ГАНЧО ПАПУРОВ

МАРИН НАНОВ – МОМЧЕТО С КИТАРАТА

Ма­рин На­нов е от Со­фия, но не­го­ви­ят жи­вот е Тър­го­ви­ще. То­зи град е ця­ла­та му тру­до­ва био­г­ра­фия и ли­чен жи­вот. В по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни инж.На­нов при­в­ли­ча вни­ма­ни­е­то със сво­е­то ак­ти­в­но уча­с­тие в кон­цер­т­на­та дей­ност на ВИС”Зла­т­ни за­ри” към ОНЧ”На­пре­дък 1864″. Пре­ди 6 ме­се­ца, ки­та­ри­с­тът на гру­па­та  от­п­ра­з­ну­ва своя юби­ле­ен 80-ти ро­ж­ден ден. Продължете да четете МАРИН НАНОВ – МОМЧЕТО С КИТАРАТА

БАБА НАДКА- ВРЪСТНИЦАТА НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

На мо­и­те 91 го­ди­ни аз съм връ­с­т­ни­ца на ан­г­лий­с­ка­та кра­ли­ца-та­ка за­по­ч­на раз­го­во­рът ни с  на­ша­та съ­г­ра­ж­дан­ка ба­ба На­д­ка ИВА­НО­ВА, ко­я­то уто­ч­ня­ва, че ви­со­чай­ша­та осо­ба Ели­за­бет Вто­ра я об­г­ри­ж­ват мно­го хо­ра, но и тя не се оп­ла­к­ва, тъй ка­то и дъ­ще­ря­та й Ро­си­ца /де­т­с­ка учи­тел­ка/, и си­нът й Сте­фан/ад­во­кат във Вар­на/ не я ос­та­вят са­ма – по­ма­гат й във вси­ч­ко, гри­жат се за хра­не­не­то й, за здра­ве­то й, все­ки с ка­к­во­то мо­же. Продължете да четете БАБА НАДКА- ВРЪСТНИЦАТА НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА