ШАХМАТ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

От 3 юли, все­ки втор­ник през ме­се­ца, от 17.00 до 19.00 ча­са, на але­я­та от гра­д­с­кия ша­д­ра­ван в по­со­ка би­в­ша­та Зе­ме­дел­с­ка бан­ка ще бъ­дат раз­по­ла­га­ни ма­си за иг­ра на ша­х­мат.

Вси­ч­ки же­ла­е­щи гра­ж­да­ни ще мо­гат да изи­г­ра­ят пар­тия шах на от­к­ри­то. Ини­ци­а­ти­ва­та се ор­га­ни­зи­ра от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Спор­тен клуб по ша­х­мат „Ми­си­о­нис”, ко­и­то ще пре­до­с­та­вят 3 ма­си, за­е­д­но с иг­ри и ча­со­в­ни­ци за шах. Цел­та е да се пре­д­ло­жат на съ­г­ра­ж­да­ни­те ни при­я­т­ни и об­ра­зо­ва­тел­ни за­ни­ма­ния на от­к­ри­то през ле­т­ния се­зон. При ло­ши ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия, ини­ци­а­ти­ва­та ще се от­ла­га, а  при про­я­вен ин­те­рес от стра­на на гра­ж­да­ни­те, тя мо­же да про­дъл­жи и през ме­се­ци­те ав­густ и се­п­тем­в­ри.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *