УСПЕХ ЗА В.”ЗНАМЕ”

Ка­к­то ве­че ста­на яс­но, Си­мо­на Але­к­си­е­ва-ре­да­к­тор във в.”Зна­ме”, се кла­си­ра в тра­ди­ци­он­ния тур­нир по стрел­ба с пи­с­то­лет, кой­то вся­ка го­ди­на е не­из­мен­на част от про­я­ви­те по по­вод Про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на по­ли­ци­я­та 5 юли.

И то­зи път към съ­с­те­за­ни­е­то бе про­я­вен по­д­чер­тан ин­те­рес от жур­на­ли­с­ти,  слу­жи­те­ли на Съ­де­б­на­та па­ла­та, на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра, пре­д­с­та­ви­те­ли на вла­ст­та и др. На пър­во мя­с­то се кла­си­ра Не­ли Ди­ми­т­ро­ва от Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра, а вто­ро мя­с­то зае на­ша­та ко­ле­ж­ка от „Зна­ме”. И ма­кар че тя стре­ля за пръв път в жи­во­та си, не е без зна­че­ние и фа­к­тът, че Си­мо­на е дъ­ще­ря на по­ли­цай, а и май­ка й е би­ла съ­с­те­за­тел по стрел­ба, та­ка че мо­же­не­то й в та­зи сфе­ра е ге­не­ти­ч­но за­ло­же­но. Не слу­чай­но тя се го­т­ви до­го­ди­на да щур­му­ва пър­ва­та по­зи­ция…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *