ПЪТЯТ НА ЕДНА ЖЕНА ОТ С. ПАНАЙОТ ХИТОВО ДО ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС

Да уме­еш да ри­с­ку­ваш, да си смел, да си по­зи­ти­вен, да бъ­деш по­бе­ди­тел… Та­ка­ва е фор­му­ла­та на ус­пе­ха, спо­ред Се­винч Са­и­до­ва, мла­да же­на ро­дом от с. Па­на­йот Хи­то­во, об­ласт Тър­го­ви­ще.

След за­вър­ш­ва­не на ви­с­ше­то си об­ра­зо­ва­ние, С. Са­и­до­ва ра­бо­ти ка­то ме­ни­джър в „Ин­тер­тек” – ме­ж­ду­на­ро­д­на фир­ма със се­да­ли­ще в Лон­дон, чи­я­то ос­но­в­на дей­ност е из­вър­ш­ва­не на со­ци­а­лен одит, ка­к­то и на ко­ли­че­с­т­вен и ка­че­с­т­вен кон­т­рол на сто­ки и про­ду­к­ти,  по­к­ри­ва­щи изи­с­к­ва­ни­я­та на ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те стан­дар­ти.

С. Са­и­до­ва ра­бо­ти ус­пе­ш­но с пар­т­ньор­с­ки фир­ми от ця­ла Ев­ро­па и САЩ. Обу­ча­ва пър­ви­те оди­то­ри за „Ин­тер­тек”, с пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во в  Бъл­га­рия. С. Са­и­до­ва на­с­ко­ро от­к­ри­ва со­б­с­т­ве­на фир­ма с иден­ти­ч­на дей­ност – С. А. И. Кон­сул­тинг ЕО­ОД, ко­я­то е пър­ва­та кон­сул­тан­т­с­ка фир­ма за со­ци­а­лен одит, си­с­те­ми за уп­ра­в­ле­ние на со­ци­ал­на от­го­вор­ност (SA 8000),  BSCI – Би­з­нес Ини­ци­а­ти­ва за Со­ци­ал­но Съ­г­ла­сие (БИСС), SMETA оди­ти (Sedex Members Ethical Trade Audits) – со­ци­а­лен одит за ети­ч­на тър­го­вия на чле­но­ве­те на SEDEX).

Фир­ма­та пре­д­ла­га кон­сул­та­ции и по сле­д­ни­те стан­дар­ти:

ISO27001:2005,

OHSAS18001:2007,

ISO9001:2008,

ISO14001:2004.

С. Са­и­до­ва ра­бо­ти ка­то ек­с­перт в Ев­ро­пей­с­кия ин­с­ти­тут за риск по­ли­ти­ка и уча­с­т­ва в еки­п­ни кон­сул­та­ции, във връ­з­ка с при­ла­га­не­то на но­во­п­ри­е­тия за­кон за за­щи­та на ли­ч­ни­те дан­ни. Да съ­з­да­деш своя фир­ма, със со­б­с­т­вен екип, да ри­с­ку­ваш, да си из­к­лю­чи­тел­но смел и от­го­во­рен – та­къв е пъ­тят на Се­винч Са­и­до­ва, тръ­г­на­ла от с. Па­на­йот Хи­то­во, къ­де­то май­ка й  дъл­ги го­ди­ни е кмет, и до­с­ти­г­на­ла до све­та на го­ле­мия би­з­нес.

Въ­п­ре­ки че жи­во­тът й е твър­де ди­на­ми­чен, свър­зан с че­с­ти пъ­ту­ва­ния в стра­на­та и чу­ж­би­на, Се­винч не за­б­ра­вя от­къ­де е тръ­г­на­ла, бла­го­дар­на е на сво­и­те ро­ди­те­ли, ко­и­то по­се­ща­ва при все­ки въз­мо­жен слу­чай и се ра­д­ва на тя­х­но­то при­съ­с­т­вие и по­д­к­ре­па.

Ва­ж­но мя­с­то в жи­во­та на С. Са­и­до­ва за­е­ма и си­нът й, кой­то е не­й­на опо­ра и би­з­нес пар­т­ньор. Той мо­ти­ви­ра­но сле­д­ва стъ­п­ки­те на май­ка си, ка­то па­ра­лел­но с ан­га­жи­мен­ти­те си в се­мей­на­та фир­ма, ин­ве­с­ти­ра и в по­ви­ша­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на­та си по­д­го­то­в­ка в Со­фия.

Едно мнение по „ПЪТЯТ НА ЕДНА ЖЕНА ОТ С. ПАНАЙОТ ХИТОВО ДО ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС“

  1. ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
    За мен е чест да имам толкова успешна приятелка!!!

    Бъди все така позитивна и устремена напред!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *