ПОЛИЦИЯТА ПРАЗНУВА…

С тър­же­с­т­ве­на це­ре­мо­ния по из­ди­га­не на зна­ме­на­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и Ев­ро­пей­с­кия съ­юз за­по­ч­на офи­ци­ал­на­та про­г­ра­ма за пра­з­ни­ка на МВР в Тър­го­ви­ще. Пред офи­ци­ал­ния вход на сгра­да­та слу­жи­те­ли­те на ди­ре­к­ци­я­та и го­с­ти­те на тър­же­с­т­во­то има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да на­б­лю­да­ват ня­кол­ко де­мон­с­т­ра­ции по по­вод про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник.

“Бла­го­да­ря ви, че въ­п­ре­ки еже­д­не­в­ни­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва в сфе­ра­та на про­фе­си­о­нал­ния и об­ще­с­т­вен жи­вот вие до­с­той­но от­с­то­я­ва­те до­б­ро­то име и че­ст­та на про­фе­си­я­та си. Бла­го­да­ря ви и за до­б­ра­та съ­в­ме­с­т­на ра­бо­та с об­щи­на Тър­го­ви­ще”, ка­за пред го­с­ти­те на пра­з­ни­ка гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров.

Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел съ­що по­з­д­ра­ви слу­жи­те­ли­те на ОДМВР Тър­го­ви­ще за са­мо­о­т­вер­же­на­та им ра­бо­та. Ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов от­с­лу­жи во­до­с­вет за здра­ве, а сред ос­та­на­ли­те го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха още би­в­ши ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ци­я­та, ръ­ко­во­ди­ли я през го­ди­ни­те.

Ед­на от де­мон­с­т­ра­ци­и­те, по­ка­за­на по по­вод 5 юли, бе на пе­то­к­ла­с­ни­ци­те от Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние – гр. Тър­го­ви­ще, ко­и­то де­мон­с­т­ри­ра­ха те­х­ни­ки по ли­ч­на за­щи­та. В пра­з­ни­ка се вклю­чи­ха още мла­де­жи­те от про­ти­во­по­жа­рен от­ряд „Млад ог­не­бо­рец” – гр. По­по­во.Те впе­ча­т­ли­ха с уме­ни­я­та си за пър­во­на­чал­но га­се­не на по­жар в ди­с­ци­п­ли­на­та „Бой­но раз­г­ръ­ща­не на съ­с­те­за­тел­на пъ­те­ка”. При­съ­с­т­ва­щи­те на­б­лю­да­ва­ха как се тър­си и от­к­ри­ват хи­ми­че­с­ки опа­с­ни ве­ще­с­т­ва от слу­жи­те­ли на РД ПБЗН-Тър­го­ви­ще с по­мо­щ­та на газ-ана­ли­за­тор и спе­ци­а­ли­зи­ран ав­то­мо­бил, ка­к­то и по­с­ле­д­ва­що обез­за­ра­зя­ва­не от те­зи ве­ще­с­т­ва на слу­жи­те­ли­те и те­х­ни­ка­та на мя­с­то­то на про­из­ше­с­т­ви­е­то. Слу­жи­те­ли на тър­го­ви­щ­ка­та ди­ре­к­ция съ­що по­ка­за­ха бой­ни те­х­ни­ки. Ве­д­на­га след то­ва на по­к­ри­то­то стрел­би­ще в сгра­да­та на ОДМВР за­по­ч­на тра­ди­ци­он­ни­ят тур­нир по стрел­ба с го­ля­мо­ка­ли­б­рен пи­с­то­лет за пре­д­с­та­ви­те­ли на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние, съ­де­б­на­та си­с­те­ма и ме­ди­и­те.

Па­ра­лел­но с то­ва на ста­ди­он „Ди­ми­тър Бур­ков” стар­ти­ра­ха съ­с­те­за­ни­я­та от спар­та­ки­а­да­та на слу­жи­те­ли­те на ОД МВР-Тър­го­ви­ще и РД „ПБЗН”-Тър­го­ви­ще. В про­г­ра­ма­та им бя­ха вклю­че­ни фу­т­бол на мал­ки вра­ти­ч­ки, май­с­тор­с­ко уп­ра­в­ле­ние на ав­то­мо­бил, те­нис на ма­са, стрел­би и др.

По­с­лу­чай про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник ста­на­ха яс­ни и на­г­ра­де­ни­те слу­жи­те­ли от ди­ре­к­ци­я­та, по­с­ти­г­на­ли зна­чи­тел­ни ре­зул­та­ти в ра­бо­та­та си. На­чал­ни­кът на РСПБЗН-По­по­во гл. инсп. Ми­лен Пе­ев е на­г­ра­ден от ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти с „По­че­тен знак на МВР” – тре­та сте­пен. Ста­ни­ми­ра Сте­фа­но­ва – на­чал­ник на се­к­тор в от­дел „Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен” на ОД МВР-Тър­го­ви­ще, е от­ли­че­на за об­раз­цо­во из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те си за­дъл­же­ния от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния се­к­ре­тар на МВР. Още ше­с­ти­ма слу­жи­те­ли са на­г­ра­де­ни с “Пи­с­ме­на по­х­ва­ла” от ди­ре­к­то­ра на Об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция, дру­ги 22-ма – от не­го по пре­д­ло­же­ния на пре­ки­те им ръ­ко­во­ди­те­ли, а 16 са на­г­ра­де­ни­те от на­чал­ни­ци­те на ра­йон­ни уп­ра­в­ле­ния в съ­с­та­ва на ди­ре­к­ци­я­та.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *