ПЛОСЪК ДАНЪК, СУБСИДИИ – ВСЕ ЗА…БОГАТИТЕ!

Че Бъл­га­рия е ед­на от най-бе­д­ни­те стра­ни в Ев­ро­па, по то­ва спор ня­ма. Че имен­но в на­ша­та стра­на са въ­ве­де­ни да­нъ­ци, та­к­си, су­б­си­дии, ко­и­то об­с­лу­ж­ват бо­га­ти­те и го­ле­ми­те пар­тии и по то­ва спор ня­ма. Ма­кар че раз­ли­ч­ни гра­ж­дан­с­ки сдру­же­ния ор­га­ни­зи­рат об­ще­с­т­ве­ни про­те­с­ти,  ни­кой ни­то ги слу­ша, ни­то пре­д­п­ри­е­ма не­що, с ко­е­то да се про­ме­нят не­ща­та.

Пло­с­ки­ят да­нък ос­та­на да съ­ще­с­т­ву­ва са­мо в на­ша­та стра­на. Той не об­с­лу­ж­ва дър­жа­в­ни­те фи­нан­си, а бо­га­ти­те лю­де об­х­ва­на­ли ка­то ку­ку­ви­ча пре­ж­да ви­с­ши­те ета­жи на вла­ст­та. Та ка­к­ва е ло­ги­ка­та един ра­бо­т­ник или слу­жи­тел, кой­то взе­ма ме­се­ч­но 500-700 ле­ва да пла­ща пло­сък да­нък 10%, а в съ­що­то вре­ме тол­ко­ва пла­ща и он­зи „висш слу­жи­тел” по ми­ни­с­тер­с­т­ва, аген­ции и дру­ги ве­дом­с­т­ва при ме­се­ч­но въз­на­г­ра­ж­де­ние ме­ж­ду 5 и 10 хи­ля­ди, и по­ве­че ле­ва. В по­ве­че­то ев­ро­пей­с­ки стра­ни пло­сък да­нък ня­ма. Ни­с­ко­п­ла­те­ни­те пла­щат ми­ни­мал­ни да­нъ­ци и та­к­си, а ви­со­ко­п­ла­те­ни­те по 30-40 на сто. В Шве­ция до­ри да­нъ­ци­те на бо­га­ти­те до­с­ти­гат до 70 на сто. За­то­ва имат па­ри за здра­ве­о­па­з­ва­не, за об­ра­зо­ва­ние, за со­ци­ал­ни дей­но­с­ти.

Що се от­на­ся до су­б­си­ди­и­те на пар­ти­и­те, ние в Бъл­га­рия от­но­во би­ем ре­кор­ди. Ни­къ­де в Ев­ро­па ня­ма су­б­си­дия от 11 ле­ва на из­бо­рен глас, ка­к­то е у нас. На спе­ци­а­лен ре­фе­рен­дум /по идея на Сла­ви Три­фо­нов/ над 2,5 ми­ли­о­на из­би­ра­те­ли ка­за­ха „Не!” на ви­со­ки­те су­б­си­дии, но ни­кой в пар­ла­мен­та не се вслу­ша в на­ро­д­на­та во­ля. С ед­на реч „ку­че­то си лае, кер­ва­нът си вър­ви”! Е, как то­га­ва Бъл­га­рия да се от­къ­с­не от опа­ш­ка­та на Ев­ро­па? Как да има про­ме­ни и ре­фор­ми, ко­га­то „При­ка­з­ка за стъл­ба­та” е в пъл­на си­ла. И то по­ве­че в на­ши дни, от­кол­ко­то в ми­на­ло­то!

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *