НА ГОСТИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Мал­чу­га­ни­те от Об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър „Ус­ми­в­ки” бя­ха на го­с­ти на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще  Ми­т­ко Стай­ков. Цел­та бе да се за­по­з­на­ят с дей­но­ст­та на Об­ла­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и фун­к­ци­и­те и пра­во­мо­щи­я­та на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел.

Де­ца­та с ин­те­рес раз­г­ле­да­ха ка­би­не­та на гу­бер­на­то­ра и се въз­по­л­з­ва­ха от въз­мо­ж­но­ст­та да се­д­нат на сто­ла му, ма­кар и за ня­кол­ко се­кун­ди. Мал­чу­га­ни­те, ко­и­то са на въз­раст ме­ж­ду 7 и 9 го­ди­ни, за­си­па­ха об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел с въ­п­ро­си от­но­с­но ра­бо­та­та, ко­я­то из­вър­ш­ва все­ки­д­не­в­но, от ко­го е на­з­на­чен, ка­к­ви са не­го­ви­те пра­во­мо­щия и др. След то­ва те по­се­ти­ха пре­с­цен­тъ­ра на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, къ­де­то най-лю­бо­пи­т­ни­те има­ха шан­са да се­д­нат зад ми­к­ро­фо­ни­те. Ди­ре­к­то­рът на об­ра­зо­ва­тел­ния цен­тър Све­т­ла Хра­б­ро­ва бла­го­да­ри на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел за то­п­ло­то по­с­ре­ща­не.

От своя стра­на той по­же­ла на де­ца­та ве­се­ла ля­т­на ва­кан­ция и мно­го ус­пе­хи в учи­ли­ще през пре­д­с­то­я­ща­та уче­б­на го­ди­на.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *