ЛЯТНО КИНО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО

Без­п­ла­т­но ля­т­но ки­но ра­д­ва тър­го­ви­щен­ци вся­ка сря­да от се­д­ми­ца­та. Пър­ва­та про­же­к­ция на хи­тов филм бе „От­в­ли­ча­не­то на Хай­не­кен”.

За ля­т­но­то ки­но пред ОНЧ „На­пре­дък-1864″ спе­ци­ал­но до­й­до­ха по­ве­че от 60 ду­ши на раз­ли­ч­ни въз­ра­с­ти. С пу­кан­ки, до­б­ро на­с­т­ро­е­ние, лю­бо­пи­т­с­т­во и же­ла­ние, те се от­да­до­ха на фил­ма в от­пу­с­ка­ща­та то­п­ла ве­чер под от­к­ри­то­то не­бе.

„Же­ла­ни­е­то ни е да въз­ро­дим та­зи тра­ди­ция, ка­к­ва­то бе ля­т­но­то ки­но и по­ве­че хо­ра да се на­с­ла­дят на то­ва из­ку­с­т­во. Все­ки, кой­то же­лае да на­п­ра­ви то­ва, да се чу­в­с­т­ва по­ка­нен на вси­ч­ки фил­ми през ме­се­ца”, спо­де­ли­ха за „Зна­ме” ор­га­ни­за­то­ри­те на ини­ци­а­ти­ва­та.

Та­зи сря­да – 11 юли, от 21.30 ч. ще бъ­де про­же­к­ци­я­та на фил­ма „Голямото плискане“.

Ор­га­ни­за­то­ри­те са из­б­ра­ли тре­тият филм да бъ­де „Помпей” /на 18 юли/.

А „Последният момински запой” тър­го­ви­щен­ци ще мо­гат да гле­дат на 25 юли, от­но­во от 21.30 ч. пред чи­та­ли­ще­то”.

„Бъ­де­те на­ши го­с­ти”, ка­за­ха с ус­ми­в­ка мом­че­та­та от ки­но Cinemagic в края на пър­ва­та ля­т­на ки­но ве­чер.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *