КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ?

Отговарят журналисти и спортни деятели

Ани КРЪ­С­ТЕ­ВА, пре­са­та­ше на ОДМВР-Тър­го­ви­ще: Спо­ред мен, све­то­в­на­та ти­т­ла ве­ро­я­т­но ще спе­че­ли от­бо­рът на Англия. Той е и един от лю­би­ми­те ми от­бо­ри на това Световно пър­вен­с­т­во­. 

Ра­до­с­лав ЧЕР­КЕ­ЗОВ/ по те­ле­фо­на от по­чи­в­на­та ба­за на Съ­ю­за на жур­на­ли­с­ти­те/: Оча­к­вам фи­нал­ни­ят мач да бъ­де ме­ж­ду от­бо­ри­те на Англия и Фран­ция, пък кой­то по­бе­ди. Из­не­на­ди­те на то­ва Све­то­в­но по фу­т­бол не бя­ха мал­ко, та­ка че с не­тър­пе­ние оча­к­ва­ме край­ния по­бе­ди­тел на Мон­ди­ал 2018.  

Йор­дан МИН­ЧЕВ / по те­ле­фо­на, на път за Со­зо­пол/: Мо­я­та про­г­но­за е, че край­ни­ят по­бе­ди­тел на Све­то­в­но­то по фу­т­бол в Ру­сия ве­ро­я­т­но ще е от­бо­рът на Фран­ция. Мо­и­те пре­д­по­чи­та­ния бя­ха за Ис­па­ния, но той от­па­д­на.

Ва­сил До­й­чи­нов:

Аз смятам, че крайният победител ще бъде излъчен между отборите на Англия и Франция. Моята прогноза е за Франция, но не изключвам и някои изненади.

Хър­фан МИ­ЗИ­НОВ: Гле­дам все­ки мач от све­то­в­но­то по фу­т­бол и не мо­же да се от­ре­че, че има­ше мно­го из­не­на­ди. Кол­ко­то до от­к­ри­ти­е­то на пър­вен­с­т­во­то, фу­т­бол­на ли­ч­ност на Мон­ди­ал 2018 г., спо­ред мен то­ва е 19-го­ди­ш­ни­ят на­па­да­тел Мпае.

Анкета на ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *