ГОСТУВАЩ ПОЕЗИОМАТ В НАШИЯ ГРАД

Офи­ци­ал­но бе пре­д­с­та­вен по­е­зи­о­ма­тът – джу­бокс за слу­ша­не на по­е­зия, го­с­ту­ващ в Тър­го­ви­ще през юли. Ин­с­та­ла­ци­я­та e мон­ти­ра­на в про­с­т­ран­с­т­во­то пред Дра­ма­ти­чен те­а­тър – Тър­го­ви­ще.

Про­я­ва­та за­по­ч­на с из­пъл­не­ние на еле­к­т­ри­че­с­ко пи­а­но на му­зи­кан­та Емил Ди­ми­т­ров. Мла­д­ши по­с­ла­ни­кът на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от I СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” Ема Ми­ле­ва по­з­д­ра­ви при­съ­с­т­ва­щи­те, при­кан­вай­ки ги за­е­д­но да ре­ци­ти­рат сти­хо­т­во­ре­ни­е­то на Пе­тя Ду­ба­ро­ва „На­с­т­ро­е­ние”, ко­е­то из­пъл­ни до­пъл­ни­тел­но и на ан­г­лий­с­ки език. Мно­го бя­ха же­ла­е­щи­те да се до­ко­с­нат до съ­о­ръ­же­ни­е­то, ко­е­то из­г­ле­ж­да ка­то пе­ри­с­коп на по­д­во­д­ни­ца и ра­бо­ти на при­н­ци­па на зву­ко­ви­те ус­т­рой­с­т­ва от ти­па на ме­га­фон и гра­мо­фон. Ин­с­та­ла­ци­я­та има бу­тон­на си­с­те­ма на уп­ра­в­ле­ние, по­з­во­ля­ва­ща на все­ки ле­с­но да из­бе­ре ед­но от об­що 20 сти­хо­т­во­ре­ния на ев­ро­пей­с­ки ав­то­ри, вклю­чи­тел­но и бъл­гар­с­ки. Чу­ж­ди­те са из­пъл­не­ни в ори­ги­нал и в пре­вод на бъл­гар­с­ки език.

Иде­я­та на ин­с­та­ла­ци­я­та е по­пу­ля­ри­зи­ра­не на по­е­ти­ч­но­то твор­че­с­т­во по не­т­ра­ди­ци­о­нен на­чин в ус­ло­ви­я­та на гра­д­с­ко­то про­с­т­ран­с­т­во. По­е­зи­о­ма­тът при­на­д­ле­жи на Че­ш­кия цен­тър в Со­фия и е в Тър­го­ви­ще по ини­ци­а­ти­ва на Об­щи­на­та. Ав­тор на про­е­к­та е че­хът Он­др­жей Ко­б­за. В Бъл­га­рия джу­бо­к­сът за по­е­зия се ре­а­ли­зи­ра за пър­ви път през 2017 г., ка­то част от ев­ро­пей­с­ка­та ини­ци­а­ти­ва „Нощ на ли­те­ра­ту­ра­та”. През 2018 г. го­с­ту­ва в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на стра­на­та, ка­то сим­вол на по­с­ла­ни­я­та на пре­д­се­да­тел­с­т­во­то на Бъл­га­рия на Съ­ве­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. По­е­зи­о­ма­тът ще ос­та­не в Тър­го­ви­ще до края на ме­се­ца, а по­л­з­ва­не­то му е без­п­ла­т­но.      ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *