АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ПРЕМИЕРАТА НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

На 6-ти юли це­ни­те­ли­те на те­а­т­рал­но­то из­ку­с­т­во има­ха слу­чая да се на­с­ла­дят на пре­ми­е­ра­та на ед­на от най-по­с­та­вя­ни­те пи­е­си на У.Ше­к­с­пир „Сън в ля­т­на нощ”, с ре­жи­сьор На­дя Асе­но­ва.

Спе­к­та­къ­лът, чи­я­то до­ми­ни­ра­ща, не­пре­хо­д­на те­ма бе лю­бо­в­та, се пре­вър­на в ис­тин­с­ко те­а­т­рал­но зре­ли­ще, съ­че­та­ва­що в се­бе си кла­си­ка­та и мо­дер­но­то. То­ва съ­би­тие в кул­тур­ния жи­вот на гра­да ни бе до­с­то­ен фи­нал на „Дни­те на го­ле­мия те­а­тър в мал­кия град”-ед­на ве­ли­ко­ле­п­на те­а­т­рал­на про­я­ва, ко­я­то се ча­ка и по­се­ща­ва от тол­ко­ва мно­го на­ши съ­г­ра­ж­да­ни, про­я­ва, ко­я­то за­с­лу­жа­ва са­мо ад­ми­ра­ции.

Ап­ло­ди­с­мен­ти и за ди­ре­к­то­ра Пе­тър Пе­т­ров, кой­то умее да по­д­би­ра и ме­с­т­ни­те, и га­с­т­ро­ли­ра­щи­те пи­е­си, и ак­тьо­ри­те та­ка,че  да „взри­вя­ва” зри­тел­с­кия ин­те­рес и по то­зи на­чин пу­б­ли­ка­та от­но­во се за­вър­на в за­ла­та. На вси­ч­ко то­ва ста­на­х­ме съ­п­ри­ча­с­т­ни по вре­ме на по­с­ле­д­ни­те 4 пре­к­ра­с­ни спе­к­та­къ­ла.От­но­во ап­ло­ди­с­мен­ти!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *