Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

16 улици, с обща дължина от над 4 км, бяха ремонтирани в 10 села от община Търговище през първата половина на 2018 г. Средствата, заложени в бюджета на Общината за тази дейност, възлизат на 500000 лв. Обновени са както главни, така и второстепенни, но изключително компрометирани улици в селата: Овчарово, Черковна, Разбойна, Руец, Баячево, Пайдушко, Буховци, Голямо Ново, Макариополско и Здравец. Продължете да четете Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

АКО ВСИЧКИ СИ ТРАЕМ, ЕДВА ЛИ НЕЩО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В ТАЗИ НАША БЪЛГАРИЯ…

Мла­ди бъл­га­ри, за­вър­ши­ли в чу­ж­би­на, се връ­щат в Бъл­га­рия. Раз­го­ва­ря­ме с един от тях-Йор­дан Йор­да­нов, из­г­ра­дил мал­ко сто­пан­с­т­во и со­б­с­т­ве­на де­с­ти­ле­рия за из­в­ли­ча­не на ете­ри­ч­ни ма­с­ла в с.Ра­ли­ца.  Продължете да четете АКО ВСИЧКИ СИ ТРАЕМ, ЕДВА ЛИ НЕЩО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В ТАЗИ НАША БЪЛГАРИЯ…

ВСИЧКО БЕ ВЕЛИКО – ВЪЗТОРЗИТЕ, ДРАМИТЕ, СЪЛЗИТЕ….

Ня­ма Бре­к­зит, ня­ма ем­бар­го, тър­го­в­с­ки вой­ни. Цял ме­сец съ­п­ре­жи­вя­ва­ме най-ми­ро­лю­би­ва­та и най-бла­го­ро­д­на­та би­т­ка. Продължете да четете ВСИЧКО БЕ ВЕЛИКО – ВЪЗТОРЗИТЕ, ДРАМИТЕ, СЪЛЗИТЕ….

КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ?

Отговарят журналисти и спортни деятели

Ани КРЪ­С­ТЕ­ВА, пре­са­та­ше на ОДМВР-Тър­го­ви­ще: Спо­ред мен, све­то­в­на­та ти­т­ла ве­ро­я­т­но ще спе­че­ли от­бо­рът на Англия. Той е и един от лю­би­ми­те ми от­бо­ри на това Световно пър­вен­с­т­во­.  Продължете да четете КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ?

ШАХМАТ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

От 3 юли, все­ки втор­ник през ме­се­ца, от 17.00 до 19.00 ча­са, на але­я­та от гра­д­с­кия ша­д­ра­ван в по­со­ка би­в­ша­та Зе­ме­дел­с­ка бан­ка ще бъ­дат раз­по­ла­га­ни ма­си за иг­ра на ша­х­мат. Продължете да четете ШАХМАТ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ПРЕМИЕРАТА НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

На 6-ти юли це­ни­те­ли­те на те­а­т­рал­но­то из­ку­с­т­во има­ха слу­чая да се на­с­ла­дят на пре­ми­е­ра­та на ед­на от най-по­с­та­вя­ни­те пи­е­си на У.Ше­к­с­пир „Сън в ля­т­на нощ”, с ре­жи­сьор На­дя Асе­но­ва.

Продължете да четете АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ПРЕМИЕРАТА НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

ЛЯТНО КИНО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО

Без­п­ла­т­но ля­т­но ки­но ра­д­ва тър­го­ви­щен­ци вся­ка сря­да от се­д­ми­ца­та. Пър­ва­та про­же­к­ция на хи­тов филм бе „От­в­ли­ча­не­то на Хай­не­кен”. Продължете да четете ЛЯТНО КИНО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО

ПЪТЯТ НА ЕДНА ЖЕНА ОТ С. ПАНАЙОТ ХИТОВО ДО ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС

Да уме­еш да ри­с­ку­ваш, да си смел, да си по­зи­ти­вен, да бъ­деш по­бе­ди­тел… Та­ка­ва е фор­му­ла­та на ус­пе­ха, спо­ред Се­винч Са­и­до­ва, мла­да же­на ро­дом от с. Па­на­йот Хи­то­во, об­ласт Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ПЪТЯТ НА ЕДНА ЖЕНА ОТ С. ПАНАЙОТ ХИТОВО ДО ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС

НАД 700 РАБОТНИ МЕСТА ЗАЯВЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЛАСТТА

През МАЙ по­с­тъ­пи­ли­те на ра­бо­та ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни от об­ласт Тър­го­ви­ще са 374. За­по­ч­на­ли­те ра­бо­та без­ра­бо­т­ни без ква­ли­фи­ка­ция са 168, с ра­бо­т­ни­че­с­ка про­фе­сия – 119, а спе­ци­а­ли­с­ти­те със сре­д­но спе­ци­ал­но и ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – 87. Продължете да четете НАД 700 РАБОТНИ МЕСТА ЗАЯВЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЛАСТТА

УСПЕХ ЗА В.”ЗНАМЕ”

Ка­к­то ве­че ста­на яс­но, Си­мо­на Але­к­си­е­ва-ре­да­к­тор във в.”Зна­ме”, се кла­си­ра в тра­ди­ци­он­ния тур­нир по стрел­ба с пи­с­то­лет, кой­то вся­ка го­ди­на е не­из­мен­на част от про­я­ви­те по по­вод Про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на по­ли­ци­я­та 5 юли. Продължете да четете УСПЕХ ЗА В.”ЗНАМЕ”