ТРИ ПРОЕКТА В БИБЛИОТЕКАТА

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция ди­ре­к­то­рът на РБ „Пе­тър Стъ­пов”-гр. Тър­го­ви­ще Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва опо­ве­с­ти ин­фор­ма­ция, от­но­с­но три про­е­к­та на ин­с­ти­ту­ци­я­та.

Пър­ви­ят е за ус­пе­ш­но ре­а­ли­зи­ра­ния ве­че „БЪЛ­ГАР­С­КИ­ЯТ ДУХ – ВЪЗ­РО­ДЕН И БЕЗ­Г­РА­НИ­ЧЕН. НЕ­МА­ТЕ­РИ­АЛ­НО­ТО КУЛ­ТУР­НО НА­С­ЛЕ­Д­С­Т­ВО В  ГР. ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ – БЪЛ­ГА­РИЯ И ГР. ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ – РУ­МЪ­НИЯ”.Дру­ги­те два про­е­к­та на РБ пък са стар­ти­ра­щи. „ДИ­ГИ­ТАЛ­НА ДЕ­Т­С­КА АКА­ДЕ­МИЯ” е с до­нор Фон­да­ция „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия”. А „СТЪ­П­КА НА­ПРЕД” ще се ре­а­ли­зи­ра с по­д­к­ре­па­та на Цен­тър за раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си и Про­г­ра­ма Ера­зъм+.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *