КАКВО НОВО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА?

От­го­ва­ря Ел­ка СТАН­ЧЕ­ВА, на­чал­ник на Ре­ги­о­нал­ния ин­с­пе­к­торат на об­ра­зо­ва­ние­то за об­ласт Тър­го­ви­ще

– Г-жо Стан­че­ва, в края сме на ед­на не­ле­ка уче­б­на го­ди­на и ве­че сме с по­г­лед към сле­д­ва­ща­та. Ка­к­ви но­ви мо­мен­ти да оча­к­ва­ме: ще има ли за­к­ри­ти учи­ли­ща, ще има ли но­во­съ­з­да­де­ни па­ра­лел­ки, на ка­къв етап е На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма за оп­ти­ми­за­ция на учи­ли­щ­на­та мре­жа?

Ако тря­б­ва да очер­та­ем с ня­кол­ко щтри­хи но­ви­те мо­мен­ти в пре­д­с­то­я­ща­та ни ра­бо­та, те се впи­с­ват в кон­те­к­с­та на дър­жа­в­на­та об­ра­зо­ва­тел­на по­ли­ти­ка, а имен­но: ди­ги­та­ли­за­ция и раз­ви­тие на ци­ф­ро­ви­те уме­ния в об­ра­зо­ва­ни­е­то; при­в­ли­ча­не­то и за­дър­жа­не­то на мла­ди учи­те­ли в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма, на­ма­ля­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та те­жест в си­с­те­ма­та на пре­ду­чи­ли­щ­но­то и учи­ли­щ­но­то об­ра­зо­ва­ние; съ­в­ме­с­т­на ра­бо­та на ин­с­ти­ту­ци­и­те по об­х­ва­ща­не и за­дър­жа­не в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма на де­ца­та и уче­ни­ци­те в за­дъл­жи­тел­на пре­ду­чи­ли­щ­на и учи­ли­щ­на въз­раст и др. Що се от­на­ся до учи­ли­щ­на­та мре­жа, тря­б­ва да за­я­вя, че в кра­т­ко­с­ро­чен план не се пла­ни­ра на ре­ги­о­нал­но ни­во оп­ти­ми­за­ция чрез за­к­ри­ва­не на учи­ли­ща. Пре­ди на­ча­ло­то на уче­б­на­та 2017/2018 го­ди­на бя­ха пре­об­ра­зу­ва­ни ня­кол­ко об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в ре­зул­тат на но­ви­те за­ко­но­ви раз­по­ре­д­би. Би­в­ши­ят Ре­сур­сен цен­тър бе­ше пре­об­ра­зу­ван в Ре­ги­о­на­лен цен­тър за по­д­к­ре­па на про­це­са на при­об­ща­ва­що­то об­ра­зо­ва­ние, По­мо­щ­но учи­ли­ще-ин­тер­нат „Д-р П. Бе­рон” – Тър­го­ви­ще бе­ше пре­об­ра­зу­ва­но в Цен­тър за спе­ци­ал­на об­ра­зо­ва­тел­на по­д­к­ре­па, а ОДК – Тър­го­ви­ще се пре­об­ра­зу­ва в Цен­тър за по­д­к­ре­па на ли­ч­но­с­т­но­то раз­ви­тие – ОДК гр. Тър­го­ви­ще. С те­зи мер­ки се по­с­ти­г­на и раз­ши­ря­ва­не на сфе­ра­та от дей­но­с­ти с де­ца­та и уче­ни­ци­те, ка­то на­при­мер раз­ви­тие на ин­те­ре­си­те и спо­со­б­но­с­ти­те, ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не и кон­сул­ти­ра­не; пре­ван­ти­в­на,  ко­ре­к­ци­он­на и ре­со­ци­а­ли­зи­ра­ща ра­бо­та с де­ца и уче­ни­ци; ре­сур­с­но по­д­по­ма­га­не на де­ца и уче­ни­ци със спе­ци­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни по­т­ре­б­но­с­ти и др.  В съ­щия пе­ри­од на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще бя­ха за­к­ри­ти ос­но­в­ни­те учи­ли­ща в се­ла­та Буй­но­во, Ру­ец и Оби­тел. Тен­ден­ци­я­та на за­к­ри­ва­не на учи­ли­ща не се то­ле­ри­ра от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та. За от­бе­ля­з­ва­не е фа­к­тът, че от та­зи уче­б­на го­ди­на е пре­у­с­та­но­ве­но фи­нан­со­во­то сти­му­ли­ра­не на мер­ки­те по за­к­ри­ва­не на учи­ли­ща по На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма „Оп­ти­ми­за­ция на учи­ли­щ­на­та мре­жа”.

-Ос­та­вам с впе­ча­т­ле­ние, че във фо­ку­са на вни­ма­ни­е­то и прио­ри­тет през сле­д­ва­щи­те уче­б­ни го­ди­ни ще бъ­де про­фе­си­о­нал­но­то обу­че­ние по­ра­ди ли­п­са­та на сре­д­ни ка­д­ри. Ка­к­во да оча­к­ва­ме в та­зи сфе­ра?

-Дей­с­т­ви­тел­но раз­ши­ря­ва­не­то на де­ла на про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние е на­ци­о­на­лен при­о­ри­тет. В ус­ло­ви­я­та на ико­но­ми­че­с­ки ра­с­теж и на­ма­ля­ва­ща без­ра­бо­ти­ца па­за­рът на тру­да из­пи­т­ва все по-ос­т­ра ну­ж­да от ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­ли­с­ти. Ста­ти­с­ти­ка­та по­ка­з­ва, че през по­с­ле­д­ни­те 8 го­ди­ни РУО-Тър­го­ви­ще пре­д­ла­га при­ем с пре­вес на броя на про­фе­си­о­нал­ни­те па­ра­лел­ки по от­но­ше­ние на про­фи­ли­ра­ни­те, ка­то раз­ли­ка­та в по­л­за на про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние е сре­д­но с 28%. То­ва съ­о­т­но­ше­ние е зна­чи­тел­но по-ви­со­ко от сре­д­но­то за стра­на­та. През уче­б­на­та 2018/2019 го­ди­на в Об­ласт Тър­го­ви­ще се пла­ни­ра при­ем по три но­ви про­фе­сии. ПГТЛП град Омур­таг и ПГЕС град Тър­го­ви­ще ще от­к­ли­к­нат на ин­те­ре­са на мла­ди­те хо­ра към про­фе­си­я­та „Фри­зьор”. Оча­к­ва се с про­фе­си­я­та „При­ло­жен про­г­ра­мист” в ПГТЛП  гр. По­по­во да се да­де ре­ал­на въз­мо­ж­ност за за­дър­жа­не на мла­ди­те хо­ра в ре­ги­о­на. ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” гр. Тър­го­ви­ще пре­д­ла­га изу­ча­ва­не­то на но­ва про­фе­сия в съ­що­то про­фе­си­о­нал­но на­п­ра­в­ле­ние -„Ком­пю­тър­ни на­у­ки”. Но­ва­та спе­ци­ал­ност „Си­с­тем­но про­г­ра­ми­ра­не” от­го­ва­ря на про­фи­ла на учи­ли­ще­то и ще обо­га­ти ра­бо­та­та в со­ф­ту­ер­ни­те на­п­ра­в­ле­ния. Та­ки­ва спе­ци­а­ли­с­ти са осо­бе­но тър­се­ни в съ­в­ре­мен­ни­те ус­ло­вия на ши­ро­ко из­по­л­з­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­ни­те и ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии.

-Как сто­ят не­ща­та при ду­ал­но­то обу­че­ние по ме­то­да уче­не и ра­бо­та. В кое учи­ли­ще ще бъ­де при­ло­же­на та­зи си­с­те­ма?

-Ду­ал­но­то обу­че­ние е до­с­та раз­про­с­т­ра­не­на ев­ро­пей­с­ка пра­к­ти­ка. То­ва е спе­ци­фи­чен мо­дел за про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние, кой­то по­с­та­вя ак­цент вър­ху пра­к­ти­че­с­ко­то ус­во­я­ва­не на про­фе­сия чрез ра­бо­та. Ра­бо­та­та в ре­ал­на ра­бо­т­на сре­да на 16-го­ди­ш­на въз­раст е без­це­нен опит. Дру­го пре­дим­с­т­во е, че уче­ни­ци­те по­лу­ча­ват въз­на­г­ра­ж­де­ние, с ко­е­то ще мо­гат да по­д­по­ма­гат се­мей­ния бю­джет. В уче­б­ния план обу­че­ни­е­то чрез ра­бо­та за­по­ч­ва в XI клас. През уче­б­на­та 2018/2019 го­ди­на е пла­ни­ран при­ем в ед­на ду­ал­на па­ра­лел­ка с при­до­би­ва­не на III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция – „Кон­с­т­ру­и­ра­не, мо­де­ли­ра­не и те­х­но­ло­гия на об­ле­к­ло от те­к­с­тил” в ПГТЛП гр. По­по­во. В град По­по­во тру­до­ви­ят па­зар из­пи­т­ва де­фи­цит по от­но­ше­ние на по­д­го­т­ве­ни ка­д­ри за ши­ва­ш­ка­та про­ми­ш­ле­ност и стар­ти­ра­не­то на ду­ал­на фор­ма на обу­че­ние в то­ва на­п­ра­в­ле­ние ще от­к­ли­к­не на ну­ж­ди­те на би­з­не­са и ще да­де въз­мо­ж­ност за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция на мно­го мла­ди хо­ра.

-На ка­къв етап е пре­в­ръ­ща­не­то на ОУ в Ма­ка­ри­о­пол­с­ко в обе­ди­не­но?

-През ме­сец март 2018 г. по пре­д­ло­же­ние на Кме­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще и с ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще е стар­ти­ра­на про­це­ду­ра за пре­об­ра­зу­ва­не на Ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” с. Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, об­щи­на Тър­го­ви­ще в обе­ди­не­но учи­ли­ще. Цел­та е учи­ли­ще­то да се ут­вър­ди ка­то мо­дер­на и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­на ин­с­ти­ту­ция за до­с­тъ­п­но и це­ле­съ­о­б­ра­з­но обу­че­ние и въз­пи­та­ние на уче­ни­ци с про­фе­си­о­нал­на по­д­го­то­в­ка до X клас. В по­д­к­ре­па на пре­д­ло­же­ни­е­то, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Ме­бел стил” ООД гр. Тър­го­ви­ще из­ра­зи го­то­в­ност за по­д­по­ма­га­не съ­з­да­ва­не­то на ус­ло­вия за ка­че­с­т­ве­но про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние за уче­ни­ци­те от с. Ма­ка­ри­о­пол­с­ко и при­ле­жа­щия ра­йон. В съ­з­да­де­на­та от фир­ма­та про­из­во­д­с­т­ве­на ба­за ще бъ­де оси­гу­ре­на въз­мо­ж­ност за пра­к­ти­че­с­ко обу­че­ние на уче­ни­ци от обе­ди­не­но­то учи­ли­ще в ре­ал­на ра­бо­т­на сре­да.

-Благодаря за това интервю!

Разговор на Деяна ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *