ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

В края на март, Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Тър­го­ви­ще при­е про­ме­ни в На­ре­д­ба­та за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги­те на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще, ко­я­то дей­с­т­ва от 2008 г. и се­га бе­ше ак­ту­а­ли­зи­ра­на.

С На­ре­д­ба­та се оп­ре­де­лят ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги­те, пре­до­с­та­вя­ни на гра­ж­да­ни­те и би­з­не­са в об­щи­на­та, ка­к­то и ре­дът и сро­ко­ве­те за тя­х­но­то съ­би­ра­не. При­по­м­ня­ме, че на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та се съ­би­рат раз­ли­ч­ни ме­с­т­ни та­к­си: за би­то­ви от­па­дъ­ци; за по­л­з­ва­не на па­за­ри, тър­жи­ща, па­на­и­ри, тро­то­а­ри, пло­ща­ди и ули­ч­ни пла­т­на; за по­л­з­ва­не на де­т­с­ки яс­ли, де­т­с­ки мле­ч­ни ку­х­ни, де­т­с­ки гра­ди­ни, до­мо­ве за со­ци­ал­ни гри­жи, ла­ге­ри, об­ще­жи­тия и дру­ги об­щин­с­ки со­ци­ал­ни ус­лу­ги; за из­вър­ш­ва­не на те­х­ни­че­с­ки и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ус­лу­ги, за от­ку­пу­ва­не на гро­б­ни ме­с­та; та­к­са за при­те­жа­ва­не на ку­че; ка­к­то и дру­ги ме­с­т­ни та­к­си, оп­ре­де­ле­ни със за­кон. За про­ме­ни­те го­во­рим със се­к­ре­та­ря на Об­щи­на Тър­го­ви­ще г-жа Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва.

– Г-жо Ха­ла­че­ва, ка­к­во на­ло­жи из­ме­не­ни­я­та в На­ре­д­ба­та и ка­к­ви но­ви ус­лу­ги и ме­с­т­ни та­к­си въ­ве­ж­да Об­щи­на Тър­го­ви­ще с тях?

-Пър­во ис­кам да уто­ч­ня, че про­ме­ни­те в На­ре­д­ба­та не об­х­ва­щат вси­ч­ки та­к­си и це­ни на ус­лу­ги. Ко­га­то се го­во­ри за та­к­си­те, хо­ра­та са най-чу­в­с­т­ви­тел­ни към раз­ме­ра на та­к­са смет. Към мо­мен­та та­к­са смет не се про­ме­ня, но се про­ве­ж­дат об­съ­ж­да­ния на на­ци­о­нал­но ни­во за въ­ве­ж­да­не на но­ва ме­то­ди­ка за оп­ре­де­ля­не ос­но­ва­та за об­ла­га­не с та­к­са би­то­ви от­па­дъ­ци и гра­ж­да­ни­те ще бъ­дат ин­фор­ми­ра­ни сво­е­в­ре­мен­но за но­во­с­ти­те в то­ва от­но­ше­ние. Ос­но­в­ни­те про­ме­ни в На­ре­д­ба­та вклю­ч­ват въ­ве­ж­да­не­то на но­ви ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ус­лу­ги и та­ки­ва, пре­до­с­та­вя­ни от Об­щин­с­ки­те пре­д­п­ри­я­тия “Об­ре­ди” и БКС- Тър­го­ви­ще, ка­к­то и от Цен­тъ­ра за по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие – Обе­ди­нен де­т­с­ки ком­п­лекс и Цен­тъ­ра за мла­де­ж­ки дей­но­с­ти и ини­ци­а­ти­ви в Тър­го­ви­ще. Ня­кол­ко са при­чи­ни­те, ко­и­то на­ло­жи­ха из­ме­не­ни­я­та. От ед­на стра­на, то­ва са про­ме­ни в на­ци­о­нал­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, в слу­чая про­ме­ни в За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та. Дру­га при­чи­на е при­ве­ж­да­не­то в съ­о­т­ве­т­с­т­вие на ус­лу­ги­те, пре­до­с­та­вя­ни от Об­щи­на­та, с те­зи, из­б­ро­е­ни в Ре­ги­с­тъ­ра на ус­лу­ги­те в Ин­те­г­ри­ра­на­та ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма на дър­жа­в­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, тъй ка­то част от тях са от­па­д­на­ли.  Из­ме­не­ни­е­то е не­об­хо­ди­мо и във връ­з­ка с ак­ту­а­ли­за­ция на це­ни­те. Тря­б­ва да по­со­чим, че вси­ч­ки про­ме­ни са съ­о­б­ра­зе­ни и с на­п­ра­ве­ни­те пре­д­ло­же­ния от ди­ре­к­то­ри­те на из­б­ро­е­ни­те пре­д­п­ри­я­тия или зве­на. По от­но­ше­ние на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Об­ре­ди”, част от про­ме­ни­те са свър­за­ни с пре­д­ла­га­не­то на но­ви сва­т­бе­ни ри­ту­а­ли. От та­зи го­ди­на ве­че е въз­мо­ж­но склю­ч­ва­не­то на юри­ди­че­с­ки ва­ли­ден брак пред длъ­ж­но­с­т­но ли­це на т. нар. „из­не­сен ри­ту­ал”. Це­на­та на ус­лу­га­та е 150 лв. За­па­з­ва се це­на­та от 50 лв. за склю­ч­ва­не на брак в ри­ту­ал­на­та за­ла, ка­то про­ве­ж­да­не­то на це­ре­мо­ни­я­та и му­зи­кал­ни­ят съ­п­ро­вод на за­пис съ­що са об­но­ве­ни. Но­во­въ­ве­де­ние е и сва­т­бе­на­та це­ре­мо­ния с му­зи­ка­лен съ­п­ро­вод на жи­во с ци­гул­ка, еле­к­т­ри­че­с­ко пи­а­но и са­к­со­фон. Той ще стру­ва на мла­до­жен­ци­те 170 ле­ва при про­ве­ж­да­не­то му в ри­ту­ал­на­та за­ла и 280 лв. на по­со­че­но от тях мя­с­то. С об­но­вя­ва­не­то на це­ре­мо­ни­я­та се це­ли по-го­ля­ма тър­же­с­т­ве­ност при склю­ч­ва­не на гра­ж­дан­с­ки­те бра­ко­ве, раз­но­о­б­ра­зя­ва­не и осъ­в­ре­ме­ня­ва­не на об­ре­ди­те. В Цен­тъ­ра за по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие – Обе­ди­нен де­т­с­ки ком­п­лекс Тър­го­ви­ще, са до­ба­ве­ни но­ви фор­ми на за­ни­ма­ние на де­ца­та или са про­ме­не­ни на­и­ме­но­ва­ни­я­та на съ­ще­с­т­ву­ва­щи та­ки­ва, по­ра­ди про­мя­на в ха­ра­к­те­ра на ра­бо­та­та. Сред тях са: еко­к­луб, де­т­с­ка фол­к­лор­на шко­ла, ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка, при­ло­ж­но ко­ло­е­з­де­не, де­т­с­ка му­зи­кал­на шко­ла,  изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во, те­а­т­рал­на ра­бо­тил­ни­ца, клуб п ди­зайн. Це­ни­те са при­ем­ли­ви от 2 до 10 ле­ва ме­се­ч­но, спо­ред из­по­л­з­ва­ни­те ма­те­ри­а­ли и кон­су­ма­ти­ви за дей­но­ст­та, за да мо­гат же­ла­е­щи­те де­ца да се вклю­чат в раз­ли­ч­ни­те фор­ми, свър­за­ни с из­ку­с­т­ва­та и спор­та. Те­зи про­ме­ни са свър­за­ни с по-го­ля­мо­то тър­се­не от стра­на на де­ца и ро­ди­те­ли, про­мя­на­та на по­т­ре­б­но­с­ти­те им, ка­к­то и вклю­ч­ва­не на но­ви ин­те­ра­к­ти­в­ни фор­ми на обу­че­ние на де­ца­та. Въ­ве­де­ни са и но­ви ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ус­лу­ги, пре­до­с­та­вя­ни от Об­щи­на Тър­го­ви­ще, пре­дим­но свър­за­ни с те­ри­то­ри­ал­но-се­ли­щ­но­то ус­т­рой­с­т­во и стро­и­тел­с­т­во­то. Про­ме­ни­те са по по­вод про­мя­на в нор­ма­ти­в­на­та уре­д­ба.

– Ве­ро­я­т­но, с пре­об­ра­зу­ва­не­то на БКС в об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие, то по­е­ма и но­ви от­го­вор­но­с­ти. И един кон­к­ре­тен въ­п­рос: ако след по­ре­д­ни ре­мон­т­ни ра­бо­ти гра­ж­да­ни по­и­с­кат да им бъ­де въз­с­та­но­вен ас­фал­тът на пъ­т­на­та на­с­тил­ка на тя­х­на­та ули­ца, БКС мо­же ли да из­вър­ши та­зи ус­лу­га и кой за­п­ла­ща це­на­та ?

-БКС – Тър­го­ви­ще на­и­с­ти­на из­вър­ш­ва мно­го раз­ли­ч­ни дей­но­с­ти. Пре­ди да от­го­во­ря на кон­к­ре­т­ния Ви въ­п­рос ис­кам да вме­т­на, че пре­д­п­ри­я­ти­е­то об­с­лу­ж­ва и пло­ща­д­ка­та за ком­по­с­ти­ра­не, за ко­е­то са оп­ре­де­ле­ни и це­ни за та­зи дей­ност в из­ме­не­ни­е­то на На­ре­д­ба­та. На­при­мер, за тре­ти­ра­не на био­от­па­дъ­ци в ин­с­та­ла­ци­я­та за ком­по­с­ти­ра­не це­на­та е 18,94 лв./т. На пло­ща­д­ка­та за ком­по­с­ти­ра­не за­по­ч­на и про­из­во­д­с­т­во­то на ком­пост и ор­га­ни­чен по­ч­вен по­до­б­ри­тел, ка­то с На­ре­д­ба­та е оп­ре­де­ле­на це­на от 6 лв./т. за за­ку­пу­ва­не­то им. До­пъл­ни­тел­но са оп­ре­де­ле­ни и це­ни за въз­с­та­но­вя­ва­не на ас­фал­то­ви на­с­тил­ки с плъ­тен ас­фал­то­бе­тон с де­бе­ли­на на пла­с­та до 5 см. Те вклю­ч­ват: из­ря­з­ва­не, по­чи­с­т­ва­не на ос­но­ва­та, по­ла­га­не на би­тум­на емул­сия, на­то­вар­ва­не и тран­с­порт на ас­фал­то­бе­то­но­ва­та смес до обе­к­та, по­ла­га­не, уп­лъ­т­не­ние и вси­ч­ки, свър­за­ни с ви­да ра­бо­та раз­хо­ди, ко­е­то е в раз­мер на 23 лв./кв.м. Въ­ве­ж­да­не­то на но­ва­та ус­лу­га се на­ло­жи, тъй ка­то мно­го фир­ми, ко­и­то из­вър­ш­ват дей­ност, свър­за­на с раз­ко­па­ва­не, имат за­дъл­же­ние след то­ва да въз­с­та­но­вят на­с­тил­ка­та. Се­га те ще имат въз­мо­ж­ност да се въз­по­л­з­ват от ус­лу­ги­те на БКС-Тър­го­ви­ще, ка­то им въз­ло­жат дей­но­ст­та. БКС – Тър­го­ви­ще раз­по­ла­га със со­б­с­т­ве­на ас­фал­то­ва ба­за и же­ла­е­щи­те фир­ми мо­гат да си за­ку­пят ас­фал­то­бе­тон. Це­ни­те са съ­о­т­ве­т­но 108 лв./т за плъ­т­на смес и 88 лв./т. за не­п­лъ­т­на смес.

 – По­но­си­мо ли е уве­ли­че­ни­е­то за на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни? /в Обе­ди­не­ния цен­тър за мла­де­ж­ки дей­но­с­ти и ини­ци­а­ти­ви, в Мла­де­ж­кия дом, в Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Об­ре­ди” и др./     

-Ре­ал­но в це­ни­те на ус­лу­ги­те, пре­до­с­та­вя­ни от Обе­ди­не­ния де­т­с­ки ком­п­лекс, Мла­де­ж­кия дом и Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Об­ре­ди”, ня­ма про­мя­на, а  са до­ба­ве­ни но­ви ус­лу­ги със съ­о­т­ве­т­на­та це­на. При оп­ре­де­ля­не­то на но­ви­те це­ни сме се по­с­та­ра­ли те да са та­ки­ва, че въз­мо­ж­но най-ши­рок кръг от по­т­ре­би­те­ли да имат до­с­тъп до раз­ли­ч­ни­те ус­лу­ги. На­при­мер, към клу­ба за мо­дер­ни тан­ци на Мла­де­ж­кия дом е до­ба­ве­на въз­мо­ж­но­ст­та при уча­с­тие на две и по­ве­че де­ца от ед­но се­мей­с­т­во, та­к­са да се пла­ща са­мо за ед­но­то де­те, за да не се на­то­вар­ва до­пъл­ни­тел­но се­мей­ни­ят бю­джет и да не се ог­ра­ни­ча­ват де­ца­та от въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ви­тие и изя­ви. 

– В Пър­ва гла­ва, чл. 7, ал. 1 от На­ре­д­ба­та се ка­з­ва, че „Об­щин­с­ки­ят съ­вет мо­же да ос­во­бо­ж­да­ва от­дел­ни ка­те­го­рии ли­ца из­ця­ло или ча­с­ти­ч­но от за­п­ла­ща­не на от­дел­ни та­к­си”. За кои ка­те­го­рии ли­ца ста­ва въ­п­рос?

-В та­зи част на На­ре­д­ба­та ня­ма из­ме­не­ние. Ос­та­ват и до­се­га­ш­ни­те слу­чаи на из­ця­ло или ча­с­ти­ч­но ос­во­бо­ж­да­ва­не от пла­ща­не на та­к­са смет на де­т­с­ки и уче­б­ни за­ве­де­ния, бол­ни­ци, спор­т­ни клу­бо­ве, кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции и ре­ли­ги­о­з­ни хра­мо­ве.      Не се съ­би­ра та­к­са за би­то­ви от­па­дъ­ци за имо­ти, ко­и­то ня­ма да се по­л­з­ват през ця­ла­та го­ди­на. То­ва об­с­то­я­тел­с­т­во со­б­с­т­ве­ни­ци­те или по­л­з­ва­те­ли­те де­к­ла­ри­рат пи­с­ме­но до края на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. При кон­с­та­ти­ра­но по­л­з­ва­не на не­д­ви­жи­мия имот, та­к­са­та би­то­ви от­па­дъ­ци се съ­би­ра в пъ­лен раз­мер.

Разговар на ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Б.А. В днешния брой публикуваме Наредбата като приложение
на в. “Знаме”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *